Agroturystyka w rejonie Borów Tucholskich – stan i uwarunkowania

  • М. Клуба (M. Kluba) Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Б. Шида (B. Szyda) Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Аннотация

Уменьшение роли сельского хозяйства, особенно в области обеспечения занятости и доходов населения, привело к изменению в направлениях развития сельских районов. Создание более качественных условий жизни в сельской местности не может быть достигнуто только за счет развития сельскохозяйственного производства. Рост предпринимательской инициативы в сельской местности существенно влияет на улучшение благосостояния сельских жителей. Агротуризм может стать потенциальным источником дохода и рабочих мест для сельского населения, а также важным элементом в возрождении сельского хозяйства и рассматривается как наиболее перспективное направление для развития сельских районов, которые сталкиваются с рядом проблем. Стоит отметить, что увеличение активности населения и экономическое развитие сельских районов не создает угроз для окружающей среды и особо охраняемых природных территорий, если выбирать такой способ использования сельскохозяйственных земель, который, с одной стороны, обеспечит им надлежащую защиту, а с другой – позволит удовлетворить основное условие устойчивого развития. The increasing role of agriculture led to changes in areas of rural development. The growth of entre-preneurial initiatives in rural areas significantly affects the improvement of welfare of rural residents. Among the most important factors of this development – in addition to the food industry, trade and services – is considered to be rural tourism. Agritourism is a potential source of income and employment for the rural population, as well as an important element in the revival of agriculture.

Литература

Wyrwicz E., 2003, Turystyka na terenach wiejskich i agroturystyka. [w:] A. Gordon (red.), Turystyka w gminie i powiecie, Warszawa.

Mickiewicz A., 2002, Przedsiębiorczość mieszkańców wsi w procesie rozwoju obszarów wiejskich [w:] A. Kożuch (red.), Rozwój obszarów wiejskich – teoria i praktyka, Siedlce.

Babuchowska K., Araźna E., 2011, Rola stowarzyszeń agroturystycznych we wspieraniu turystyki na obszarach wiejskich, Roczniki Naukowe SERiA. Z. 2 T. 13.

Wojciechowska J., 2007, Systematyka i wyróżniki pojęć dotyczących turystyki na obszarach wiejskich, [w:] W. Kurek, M. Mika, red, Studia nad turystyką. Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze, Wyd. Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Oppermann M., 1996, Rural tourism in southern Germany, Annals of Tourism Research, 1.

Mann S., Teppel K., 2002, Urlaub auf dem Bauernhof – zweites Standbein oder Ausstiegsoption aus der Land – wirtschaft? Berichte über Landwirtschaft, Zeitschrift für Agrarpolitik und Landwirtschaft, 80, 4.

Davies E. T., Gilbert D. C., 1992, A case study of the development of farm tourism in Wales, Tourism Management, 1.

Birzakow M. B., 2005, Wiedienije w turizm, Nationalnaja Akademija Turizma, Baltijskij Miezdunarodnyj Institut Turizma, Moskwa-St.Petersburg.

Bulgakowa A. N., 2003, Osobiennosti razwitja sielskogo turizma w Zarubieznoj Ewropie, [w:] Teorja i praktika miezdunarodnogo turizma, Sbornik statiej, Moskwa.

Skoblikowa A.L., 2005, Sowriemiennyje probliemy razwitja ekołogiczieskogo turizma w Rossii, Sowriemiennje probliemy razwitja turizma i turistskogo sierwisa, 1, Sbornik naucznych dokładow i statiej, St.Petersburg.

Iwicki S., 2001, Rola turystyki w zrównoważonym i wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich, [w:] Turystyka jako czynnik rozwoju regionów, miast i obszarów wiejskich, WPSTiH w Bydgoszczy.

Kiryluk H., 2005, Formy turystyki na obszarach przyrodniczo cennych, [w:] B. Poskrobko (red.), Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.

Sikora J., 2014, Turystyka wiejska, w tym agroturystyka, w kontekście rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce. Analiza wyników badań empirycznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Turystyki, Nr 3 (27).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880.

Выпуск
Раздел
Экономика, менеджмент и маркетинг, право в туризме и гостеприимстве