Грамадска–рэлiгiйная дзейнасць Iаана Лойкi ў Хорастаўскiм краi

  • М.В. Цуба (M.V. Tsuba) Полесский государственный университет

Аннотация

У дадзеным артыкуле падрабязна даследуецца рэлігійная дзейнасць і трагічны лёс праваслаўнага святара Іаана Сямёнавіча Лойкі, які ў гады ваеннага ліхалецця быў зажыва спалены разам з вернікамі свайго прыходу фашысцкімі акупантамі ў вёсцы Хорастава за тое, што аказваў дапамогу партызанам. Асаблівая ўвага надаецца непасрэдна рэлігійнай працы і выкананню царкоўных абавязкаў І.С. Лойкі ў час Вялікай Айчыннай вайны. This article explores religious activities and the tragic fate of the Orthodox priest Ioan Semenovich Loika, who during the war years was burned alive with the believers of his parish by the fascist invaders in the village of Horostovo for helping the partisans. Particular attention is paid directly to religious work and the fulfillment of church duties. Loiki during the Great Patriotic War.

Литература

Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ). Фонд 295. – Воп.1. – С. 8642. – Л.98.

НАРБ. Фонд 295. – Воп.1. – С.8642. –Л.36.

Ясько, А. Ф. Больно даже мёртвым: Палесская трагедія / А. Ф. Ясько. – Минск : Бонем, 2012. – 400 с.

Цуба, М.В. Жыццё і подзвіг братом Цубаў / М. В. Цуба. – Пінск : ПалесДУ, 2013. – 73 с.

Цуба, М.В. В.З. Корж: невядомыя і малавядомыя старонкі жыцця / М.В. Цуба. – Пінск : ТДА “ІРА “Паляшук”, 2009. – 88 с.

Раина, П. За веру и Отечество / П. Раина. – Ленинград, 1990. – 37 с.

Смирнов, Н.И. Василий Мудрый / Н.И.Смирнов. – Минск : Беларусь, 2009. – 335 с.

Памяць: Гіст.–докум. Хроніка Лунінецкага раёна / Укл. Т.В. Канапацкая. – Мінск : Беларусь, 1995. – 716 с.

Zieliński, S. Ze Wshodu z kapelanem / S.Zieliński. – Warszawa: Wydawnictwo Vipart, 1997. – 160 s.

Нордман, Э.Б. Не стреляйте в партизан… / Э.Б.Нордман. – Минск: Беларусь, 2007. – 200 с.

Цуба, М.В. З крыжам і аўтаматам / М.В.Цуба // Заря (Брестская областная газета ). – 2014. – 5 июня.

Силова, С.В. Крестный путь: белорусская православная церковь в период немецкой оккупации 1941 – 1944 гг. / С.В.Силова. – Минск : Белорусский Экзархат, 2005. – 71с.

Корж, Е.С. Вся жизнь – Отчизне / Е. С. Корж. – Минск : Беларусь, 1984. – 239 с.

National archive of the Republic of Belarus (NARB). Fund 295, Vop.1, P. 8642, L. 98.

NARB. Foundation 295. Vol. 1. Р.8642. L.36.

Yasko A.F. Bol'no dazhe mjortvym: Palesskaja tragedіja [It hurts even dead: Polesskiy tragedy]. Minsk, Bonem, 2012, 400 p.

Tsuba M.V. Zhyccjo і podzvіg bratom Cubaў [Life and feat of the Tsuba brothers]. Pinsk, PolesU, 2013, 73 p.

Tsuba M.V. V.Z. Korzh: nevjadomyja і malavjadomyja staronkі zhyccja [V. Z. Korzh: unknown and little–known pages of life]. Pinsk, ODO «IRA» Pleshush, 2009, 88 p.

Rain P. Za veru i Otechestvo [For Faith and the Fatherland]. Leningrad, 1990, 37 p.

Smirnov N.I. Vasilij Mudryj [Vasily Mudrye]. Minsk, Belarus, 2009, 335 p.

Memory: east. – documents. Chronicle of the Luninets district / incl. T.V. Kanapatskaya. Minsk, Belarus, 1995, 716 p.

Zieliński, S. Ze Wshodu z kapelanem. Warszawa, Wydawnictwo Vipart, 1997, 160 s.

Nordman E.B. Ne streljajte v partizan… [Do not shoot a partisan … ]. Minsk, Belarus, 2007, 200 p.

Tsuba M.V. Z kryzham і aўtamatam [With a cross and a submachine–gun]. Zarja [Zorya] (Brest Oblost newspaper). – 2014, 5 June.

Silova S.V. Krestnyj put': belorusskaja pravoslavnaja cerkov' v period nemeckoj okkupacii 1941 – 1944 gg. [The Way of the Cross: the Belarusian Orthodox Church during the German occupation, one thousand nine hundred and forty–one – 1944]. Minsk, Belarusian Exarchate, 2005, 71s.

Korzh E.S. Vsja zhizn' – Otchizne [All Life – Fatherland] Minsk, Belarus, 1984, 239 p.

Выпуск
Раздел
Историко-культурные аспекты туризма и гостеприимства