Веснік Палескага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя грамадскіх i гуманітарных навук https://ojs.polessu.by/BPSBS1 <p>Научно-практический журнал.<br />Издается с 2008 года.<br />Выходит 2 раза в год.<br />Учредитель УО "Полесский государственный университет".<br />Подписка осуществляется через почтовые отделения связи по "Каталог Печатные СМИ. Республика Беларусь" (индексы: для индивидуальных подписчиков 01196, для предприятий и организаций - 011962).<br /><strong><span lang="EN-US">ISSN </span></strong><strong><span lang="EN-US">2524-2318 (Online), ISSN 2078-1032 (Print)</span></strong> </p> ru-RU s-redaktor@yandex.by (Дунай В.И. / Dunay V.I.) s-redaktor@yandex.by (Сухобокова Светлана Васильевна (Sukhobokova Svetlana)) Чт, 21 дек 2023 15:52:11 +0300 OJS 3.2.1.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Рэарганізацыя і ліквідацыя нацыянальных адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінак БССР у 1934–1939 гг. https://ojs.polessu.by/BPSBS1/article/view/1795 <p><strong><em>Мэта:</em></strong><em> вызначэнне прычын, этапаў і асаблівасцей працэсу рэарганізацыі і ліквідацыі нацыянальных адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінак БССР у сярэдзіне – канцы 1930-х гг.</em></p> <p><strong><em>Матэрыялы і метады</em></strong><strong><em>.</em></strong><em> Пры падрыхтоўцы дадзенага артыкула быў выкарыстаны шырокі комплекс матэрыялаў Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь. Метадалагічная аснова прадстаўлена сукупнасцю лагічных, агульнанавуковых і спецыяльна-гістарычных метадаў (аналіз, сінтэз, індукцыя, дэдукцыя, абагульненне, параўнанне, гістарычны, лагічны, гісторыка-генетычны, канкрэтна-гістарычны метады і інш.).</em></p> <p><strong><em>Вынікі.</em></strong> <em>Устаноўлена, што ў кастрычніку 1934 г. – першай палове 1937&nbsp;г. ліквідацыя нацыянальных саветаў не мела ўсёабдымнага маштабу. Савецкая ўлада не адмаўляла магчымасці існавання нацыянальных саветаў у месцах кампактнага пражывання палітычна лаяльнага насельніцтва з выразнай нацыянальнай і культурна-моўнай самаідэнтыфікацыяй. Аўтар прыйшоў да высновы аб тым, што з другой паловы 1937 г. працэс ліквідацыі нацыянальных адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінак як асяродкаў «антыдзяржаўнай работы» насіў паслядоўны і сістэмны характар. У ліпені – верасні 1937&nbsp;г. былі ліквідаваны (рэарганізаваны) апошнія польскія саветы, у ліпені 1938 г. – красавіку 1939&nbsp;г. – усе астатнія нацыянальныя саветы. Тэрыторыя Дзяржынскага польскага раёна была падзелена паміж суседнімі раёнамі.</em></p> <p><strong><em>Заключэнне</em></strong><em>. Да сярэдзіны 1930-х гг. партыйна-савецкае кіраўніцтва прыйшло да высновы аб тым, што стварэнне нацыянальных раёнаў і саветаў садзейнічае канцэнтрацыі «антысавецкіх сіл». Знікненне нацыянальных асаблівасцей было аб’яўлена прагрэсіўнай з’явай і заканамерным вынікам сацыялістычнага будаўніцтва. Працэс ліквідацыі нацыянальных адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінак у БССР праходзіў пад поўным кантролем ЦК УКП(б).</em></p> М.К. Альховік Copyright (c) 2023 https://ojs.polessu.by/BPSBS1/article/view/1795 Чт, 21 дек 2023 00:00:00 +0300 Russian information space in the era of «Hybrid war»: defense or attack https://ojs.polessu.by/BPSBS1/article/view/1804 <p><em>The article deals with analysis of information security of Russian society individual and public consciousness state. Tasks, forces and means of destructive information influence are defined; conclusion is made about realization of long-term strategy regarding Russian society which is inherent part of hybrid warfare of united Western world led by the USA against Russian Federation and its allies.</em></p> А.S. Brichkov, G.А. Nikonorov, А.А. Pertsev Copyright (c) 2023 https://ojs.polessu.by/BPSBS1/article/view/1804 Чт, 21 дек 2023 00:00:00 +0300 Information warfare in the multipolar world https://ojs.polessu.by/BPSBS1/article/view/1805 <p><em>The article pays attention to the variety of tactics of information warfare, as well as the modern specifics of geopolitical transformations of hybrid reality. The authors emphasized the toxic version of international relations in the information society, which is directly related to neo-terrorism or spiritual terror, with the information sphere and spirituality of modern man.</em></p> S.N. Sokolova Copyright (c) 2023 https://ojs.polessu.by/BPSBS1/article/view/1805 Чт, 21 дек 2023 00:00:00 +0300 Phenomenological features of the digitalization of education as one of the determining factors in the innovative development of society in the Republic of Belarus https://ojs.polessu.by/BPSBS1/article/view/1798 <p><strong><em>Objektive:</em></strong><em> identification of phenomenological characteristics of the process of digitalization of the educational sphere, which is presented as one of the factors that determine the innovative development of modern society in the Republic of Belarus, the formation and development of the economy of knowledge and human capital.</em></p> <p><strong><em>Materials and methods.</em></strong><em> When writing the article, a source study base was used, within the framework of which scientific publications on research issues were presented for study, as well as the provisions of the Concept of digital transformation of processes in the education system of the Republic of Belarus for 2019-2025. The study uses methods: content analysis of sources, a comparative-comparative method.</em></p> <p><strong><em>Results.</em></strong><em> In the course of the study, phenomenological features of the digitalization of education were identified, which, under conditions of technologization, allow us to consider the digital transformation of this sphere as one of the determining factors in the high-tech development of modern society.</em></p> <p><strong><em>Conclusion.</em></strong><em> The purpose of the study has been achieved. The main characteristics of the digitalization of education have been identified, allowing in their dialectical unity to determine the studied phenomenon as a complex and multifaceted socio-cultural phenomenon, which is the subject of research by the author of this article in relation to the problem of ensuring continuity at the systemic levels of the educational sphere.</em></p> V.L. Lozitsky Copyright (c) 2023 https://ojs.polessu.by/BPSBS1/article/view/1798 Чт, 21 дек 2023 00:00:00 +0300 Факторный анализ показателей, характеризующих структуру физической подготовленности учащихся младшего школьного возраста г. Пинска и Пинского района Брестской области https://ojs.polessu.by/BPSBS1/article/view/1799 <p><em>Для осуществления дифференцированного подхода к оценке уровня физической подготовленности учащихся начальной школы был проведен факторный анализ, в который вошло 30 переменных. <strong>Цель исследования</strong> – осуществить факторный анализ показателей, характеризующих структуру физической подготовленности учащихся младшего школьного возраста. </em></p> <p><strong><em>Задачи:</em></strong><em> описать процедуру факторного анализа, в основе которого использованы антропометрические и функциональные показатели, результаты физической подготовленности; выделить показатели, характеризующие физическую подготовленность детей младшего школьного возраста.</em></p> <p><em>В исследовании принимало участие 506 детей 6–10 лет из дошкольных образовательных учреждений и младших классов общеобразовательных школ, из них: 256 девочек и 250 мальчиков. Из общего количества детей – 10% проживают в Пинском районе.</em></p> <p><em>Процедура факторного анализа состояла из четырех основных стадий: 1.Вычисление корреляционной матрицы для всех переменных, участвующих в анализе. 2.Оценка применимости факторного анализа к выборке. В исследовании применен критерий адекватности выборки Кайзера-Мейера-Олкина (КМО) и критерий сферичности Бартлетта. 3.Извлечение факторов. Предварительный анализ позволил выделить главные факторы для определения физического</em></p> <p><em>подготовленности детей младшего школьного возраста. 4.Выбор, вращение и интерпретация факторов для создания упрощенной структуры, которой соответствует большое значение нагрузки каждой переменной только по одному фактору и малое по всем остальным факторам. </em></p> <p><em>В результате анализа в каждой из возрастных групп мальчиков выявлено 6–8 факторов, в каждой из возрастных групп девочек – 6–7 факторов. Данные исследования свидетельствуют о разнонаправленном вкладе использованных переменных в структуру показателей, влияющих на уровень физической подготовленности учащихся 1–4-х классов. </em></p> Е.Т. Кузнецова, И.А. Янковский, В.М. Дронова Copyright (c) 2023 https://ojs.polessu.by/BPSBS1/article/view/1799 Чт, 21 дек 2023 00:00:00 +0300 Modern museum pedagogy: personal education and patriotic education https://ojs.polessu.by/BPSBS1/article/view/1800 <p><em>The author's interpretation presents a scientific view of the problems associated with museum pedagogy, education and patriotic education of the individual in modern realities, which is especially important in the Republic of Belarus today due to the renewal of museum expositions, changes in the scientific and methodological support of school museums and the active use of information technologies.</em></p> E.E. Yegorenko Copyright (c) 2023 https://ojs.polessu.by/BPSBS1/article/view/1800 Чт, 21 дек 2023 00:00:00 +0300 Динамика антропометрических показателей футболистов группы спортивного совершенствования с учетом игрового амплуа https://ojs.polessu.by/BPSBS1/article/view/1801 <p><em>Проведено антропометрическое обследование 142 футболистов 16-18 лет группы спортивного совершенствования. </em><em>По результатам динамического наблюдения </em><em>обоснованы специфические особенности состояния организма спортсменов во взаимосвязи с их игровым амплуа и показаны особенности антропометрических показателей </em><em>у обследованных футболистов. </em></p> <p><em>Обоснованы предпосылки дальнейшего исследования комплексных антропометрических показателей футболистов с целью совершенствования медико-биологического обеспечения тренировочного процесса и потенциального выбора наиболее подходящего игрового амплуа, что способствует повышению качества спортивного отбора.</em></p> О.В. Свекла, С.Б. Мельнов, В.А. Курносова, Е.Б. Драчев Copyright (c) 2023 https://ojs.polessu.by/BPSBS1/article/view/1801 Чт, 21 дек 2023 00:00:00 +0300 Применение современных направлений фитнеса в тренировочном процессе гребцов-академистов на начальном этапе подготовки https://ojs.polessu.by/BPSBS1/article/view/1802 <p><em>В статье представлены результаты педагогического исследования по применению в тренировочном процессе гребцов-академистов на начальном этапе подготовки программ, включающих в себя несколько направлений фитнеса (базовую аэробику, силовую аэробику, пилатес, элементы йоги и стрейчинг). </em></p> <p><em>По результатам проведенного исследования отмечается увеличение показателей общей физической подготовленности спортсменов-гребцов (p&lt;0,05), укрепление мышц спины и брюшного пресса в качестве профилактики спорт-ассоциированных нарушений в будущем (p&lt;0,05) и повышения мотивации спортсменов к достижению успеха в спортивной карьере (p&lt;0,05).</em></p> Д.О. Лось Copyright (c) 2023 https://ojs.polessu.by/BPSBS1/article/view/1802 Чт, 21 дек 2023 00:00:00 +0300 Организационно-педагогические основы развития информационно-образовательной среды регионального университета 3.0: теоретико-методологические обобщения исследования https://ojs.polessu.by/BPSBS1/article/view/1803 <p><strong><em>Цель </em></strong><em>– проведение теоретико-методологического обобщения исследования, посвященного обоснованию организационно-педагогических основ развития информационно-образовательной среды регионального исследовательско-предпринимательского университета с учетом специфики его функционирования. </em></p> <p><strong><em>Материалы и методы.</em></strong><em> При проведении исследования применен комплекс методов, адекватных решению поставленных задач (сравнительно-сопоставимый метод, анализ, применение методик, анкетирование, метод математической статистики: критерий φ* – угловое преобразование Фишера и др.).</em></p> <p><strong><em>Результаты.</em></strong><em> Представлено в комплексном единстве технико-технологического и дидактического аспектов сущностное понимание феномена информационно-образовательной среды учреждения высшего образования и принципов ее функционирования и развития. Обоснованы концептуальные научные практико-ориентированные положения, определяющие развитие информационно-образовательной среды регионального университета институциональной модели 3.0. в условиях цифровизации образования.</em></p> <p><strong><em>Заключение.</em></strong><em> Автором определены основные итоги исследования, направленного на развитие информационно-образовательной среды регионального университета 3.0, осуществленного на базе учреждения образования “Полесский государственный университ” в 2019-2023 гг. Обоснованы организационно-педагогические условия эффективного функционирования и совершенствования специфической среды взаимодействия субъектов многоаспектной образовательной деятельности в системе применения средового ресурсного потенциала. </em></p> Н.В. Аксенчик Copyright (c) 2023 https://ojs.polessu.by/BPSBS1/article/view/1803 Чт, 21 дек 2023 00:00:00 +0300