Кафедра этналогіі, музеялогіі і гісторыі мастацтваў гістарычнага факультэта БДУ: вопыт палявых этнаграфічных даследаванняў

  • I.Г. Бачыла (I.G. Bachyla) Беларускі дзяржаỳны ỳніверсітэт

Аннотация

Артыкул прысвечаны аналізу дзейнасці кафедры этналогіі, музеялогіі і гісторыі мастацтваў БДУ у галіне правядзення палявых этнаграфічных даследаванняў. Аўтар характарызуе актуальнасць, методыку і тэматыку экспедыцыйнай працы, раскрывае яе геаграфію, пазначае асноўныя вынікі працы ў «полі», знаёміць з апублікаванымі палявымі матэрыяламі. The article is devoted to the activities of the department of ethnology, museology and history of arts in conducting ethnographic research in the «field». The author describes the relevance, technique and them of the expeditionary work, reveals its geography, basic results of the work, an introduction to the published materials.

Литература

Громов, Г. Методика этнографических экспедиций / Г. Громов. – М. : Изд-во Московского университета, 1966. – 119 с.

Навагродскі, Т.А. Эвалюцыя традыцый харчавання беларусаў у ХІХ – ХХ стст. / Т.А. Навагродскі. – Мінск : БДУ, 2015. – 243 с.

Сербаў, І.А. Вічынскія паляне: матэрыяльная культура: этнаграфічны нарыс Беларускага Палесся / прадм. Т.А. Навагродскі, Я.А. Пясцокая. – Мінск : БФК, 2005. – 88 с.

Gromov, G. Metodika etnograficheskih expediciy [Methods of ethnographic expeditions]. Moscow, Moscow University publ., 1966. 119 p. (In Russian).

Navagrodski, T.A. Evalyutsya tradytsiy harchavannya belarusau u ХІХ – ХХ stst. [Evolution of eating habits traditions of Belarusians in the XIX – XX centuries]. Minsk, BSU, 2015. 243 p. (In Belarussian).

Serbau, I.A. Vichynskiya palyane: materyal'naya kultura: etnagrafichny narys Belaruskaga Palessya [Palyane of Vichyn: material culture: ethnographic essay of the Belarusian Polesye]. Minsk, BFC, 2005. 88 p. (In Belarussian).

Выпуск
Раздел
Естественнонаучные аспекты туристической деятельности (география, биология, экология, здоровьесбережение)