Развитие туризма на территории Полесского воеводства в 30-х годах ХХ века

  • П. Цихорацки (P. Cichoracki)
  • А.Л. Ильин (A.L. Ilyin) Полесский государственный университет

Аннотация

В настоящей статье рассматривается история развития туризма в Полесском воеводстве в 30-е годы ХХ века, политическое значение развития туризма в деле интеграции Полесья в Польское государство и полонизации местного населения. Особое внимание уделяется Пинску и его окрестностям как региону с наибольшим туристическим потенциалом. This article presents the history of development of tourism in the Polesie voivodship in the 1930s. It shows the importance of development of tourism for the integration of Polesie with the Polish state and the polonization of local population. Particular attention was paid to Pinsk and its surroundings, which was the region with the largest tourist potential.

Литература

Lewan, M. Zarys dziejów turystyki w Polsce / M. Lewan. – Poznań, 2004 – 112 s.

Помазкина, Е.Г. Туризм на Полесье в 1921-39 гг. / Е.Г. Помазкина // Моладзь Берасцейшчы ны. – Брэст: БрГУ, 1996. – С. 118-123

Кабот, Т.Ф. Туризм на Полесье / Т.Ф. Кабот // Вестник Брестского государственного технического университета. – 2010. – № 6. – С. 49-51

Demjaniuk R. Uslugi turystyczne w Brześciu n/Bugiem / R. Demjaniuk, I. Demjaniuk // Echo Polesia. – 2010. – № 4. – S. 42-48

Фядзечка, С.А. Турыстычная і рэкрэацыйная інфраструктура Палескага ваяводства (1921- 1939 гг.) / С.А. Фядзечка // Сборник трудов VI международной научно-практической конференции «Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы». – Пинск: ПолесГУ, 2012. – Ч. II. – С. 172-173

Цихорацки, П. Туризм на службе политики: обусловленность и реализация пла- нов развития туризма в польском Полесье в межвоенный период / П. Цихорацки // Туризм и культурное наследие. – Саратов: Саратовский университет, 2013. – Вып. 9. – С. 76-82

Ганскі, У.А. Дзейнасць грамадскіх арганізацый і таварыстваў у галіне падарожжаў і турызму ў Заходняй Беларусі ў 1921-1939 гг. / У.А. Ганскі // Веснік Палескага дзяржаўнага унівэрсітэта. – Серыя грамадскіх і гуманітарных навук. – 2014. – № 1. – С. 3-8

Małołepszy, E. Kultura fizyczna i turystyka w województwie poleskim w latach 1921-1939. Zarys problematyki / E. Małołepszy, T. Drozdek-Małołepsza // Białoruskie Zeszyty Historyczne. – 2014. – № 41. – S. 126-141

Węgrzecki, M. Potrzeby turystyczne Polesia / M. Węgrzecki // Rocznik Ziem Wschodnich i Kalendarz na rok 1937. – Warszawa, 1936. – S. 204-213

J. M. [J. Mackiewicz]. Rzeka Lwa // Słowo. – 1938. – № 228.

Danysz-Fleszarowa R. Z letniej włóczęgi po Polesiu / R. Danysz-Fleszarowa // Ziemia. – 1927. – № 20. – S. 422-426.

Turystyka na Polesiu. Protokół I Zjazdu Turystycznego odbytego w Pińsku 5 i 6 czerwca 1936 r. na zaproszenie Ministerstwa Komunikacji i Poleskiego Urzędu Wojewódzkiego, zest. M. Orłowicz. – Warszawa, 1938. – 130 s.

Помазкина, Е.Г. Туризм на Полесье в 1921-39 гг. / Е.Г. Помазкина // Моладзь Берасцейшчыны. – Брэст : БрГУ, 1996. – С. 118-123.

Государственный архив Брестской области (ГАБО). – Ф. 1. – Оп. 10. – Д. 2899.

Pan Wojewoda Poleski w Pińsku // Słowo Polesia. – 1936. – № 155.

ГАБО. – Ф. 1. – Оп. 10. – Д. 2876.

[L. Grodzicki]. Polesie. – Б.м.: Б.и., Б.д.

Polesie i turysta. – Pińsk, 1936. – 55 s.

Ossendowski F.A. Polesie / F. A. Ossendowski. – Poznań, 2010. – 266 s.

Marczak M. Przewodnik po Polesiu / M. Marczak. – Brześć nad Bugiem, 1935. – 160 s.

Kalendarz Ziem Wschodnich na rok 1936. – Warszawa, 1935. – 384 s.

Krygowski B. Lwą na trzęsawiska poleskie / B. Krygowski. – Lwów-Warszawa, 1936. – 40 s.

Schmuck A. Z Pińska do Augustowa kajakiem / A. Schmuck. – Lwów, 1937. – 87 s.

Emmer M. Jak filmowaliśmy Polesie / M. Emmer // Rocznik Ziem Wschodnich i Kalendarz na rok 1937. – Warszawa, 1936. – S. 273-280.

Кабот, Т.Ф. Туризм на Полесье / Т.Ф. Кабот // Вестник Брестского государственного технического университета. – 2010. – № 6. – С. 49-51.

J. M. [J. Mackiewicz], Szukamy Lwy // Słowo. – 1938. – № 226; Rzeka Lwa // Słowo. – 1938. – № 228

W kraju, który upodobał sobie jeden Anglik // Słowo. – 1937. – № 103.

Węgrzecki M. Zagadnienia hotelarstwa i kwaterunku na Ziemiach Wschodnich / M. Węgrzecki // Rocznik Ziem Wschodnich i Kalendarz na rok 1937. – Warszawa, 1936. – S. 219-223

ГАБО. – Ф. 1. – Оп. 2. – Д. 205.

Stan polskiego posiadania na Polesiu [1939] // Polesie w polityce rządów II Rzeczypospolitej, oprac. W. Śleszyński. – Kraków, 2009. – S. 199-242.

Małołepszy E. Kultura fizyczna i turystyka w województwie poleskim w latach 1921-1939. Zarys problematyki / E. Małołepszy, T. Drozdek-Małołepsza // Białoruskie Zeszyty Historyczne. – 2014. – № 41. – S. 126-141.

Krótki poleski informator turystyczno-krajoznawczy. – Brześć nad Bugiem, [1936]. – 23 s.

Lewan M. Zarys dziejów turystyki w Polsce. Poznan, 2004, 112 p. (In Polish).

Pomazkina E.G. Turizm na Poles’e v 1921-39 gg. [Tourism in Polesie in 1921-1939 years]. Moladz’ Berastseyshchyny, Brest, 1996, pp. 118-123 (In Russian)

Kabot T.F. Turizm na Poles’e [Tourism in Polesie]. Vestnik Brestskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta, 2010, no. 6, pp. 49-51(In Russian)

Demjaniuk R. Uslugi turystyczne w Brześciu n/Bugiem. Echo Polesia, 2010, no. 4, pp. 42-48 (In Polish)

Fyadzechka S.A. Turystychnaya i rekreatsyynaya infrastruktura Paleskaga vayavodstva (1921-1939 gg.) [Tourist and recreational infrastructure Polesie voivodeship (1921-1939 years)]. Sbornik trudov VI mezkdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii „Ustoychivoe razvitie ekonomiki: sostoyanie, problemy, perspektivy”, Pinsk, P. II, pp. 172-173 (In Belarusian)

Tsikhoratski P. Turizm na sluzkbe politiki: obuslovlennost’i realizatsiya planov razvitiya v pol’skom Poles’e v mezkvoennyy period [Tourism in the service of politics: conditionality and implementation of tourism development plans in Polish Polesie in the interwar period]. Turizm i kul’turnoe nasledie, Saratov: University of Saratov, 2013, iss. 9, pp. 76-82 (In Russian)

Ganski U.A. Dzeynasts’ gramadskikh arganizatsyy i tavarysrvaw u galine padarozkzkaw i turizm w Zakhodnyay Belarusi w 1921-1939 gg. [Activities of social organizations in the field of travel and tourism companies in Western Belarus in 1921-1939 years]. Vesnik Paleskaga dzyarzkawnaga universiteta, Seryya gramadskikh navuk, no. 1, pp. 3-8 (In Belarusian)

Małołepszy E. Kultura fizyczna i turystyka w województwie poleskim w latach 1921-1939. Zarys problematyki. Białoruskie Zeszyty Historyczne, 2014, no. 41, pp. 126-141(In Polish)

Węgrzecki M. Potrzeby turystyczne Polesia. Rocznik Ziem Wschodnich i Kalendarz na rok 1937, Warsaw, 1936. pp. 204-213 (In Polish)

J. M. [J. Mackiewicz]. Rzeka Lwa. Słowo, 1938, no. 228 (In Polish)

Danysz-Fleszarowa R. Z letniej włóczęgi po Polesiu. Ziemia, 1927, no. 20, pp. 422-426 (In Polish)

Turystyka na Polesiu. Protokół I Zjazdu Turystycznego odbytego w Pińsku 5 i 6 czerwca 1936 r. na zaproszenie Ministerstwa Komunikacji i Poleskiego Urzędu Wojewódzkiego, zest. M. Orłowicz. Warsaw, 1938, 130 p. (In Polish)

Pomazkina E.G. Turizm na Poles’e v 1921-39 gg. [Tourism in Polesie in 1921-1939 years]. Moladz’ Berastseyshchyny, Brest, 1996, pp. 118-123 (In Russian)

Gosudarstvennyy arkhiv Brestskoy oblasti (GABO) [State Archives of the Brest Region], F. 1. In. 10. Fol. 2899 (In Russian)

Pan Wojewoda Poleski w Pińsku. Słowo Polesia, 1936, no. 155 (In Polish)

GABO. F. 1. In.10. Fol. 2876 (In Russian)

[L. Grodzicki]. Polesie. bmw., brw. (In Polish)

Polesie i turysta. Pinsk, 1936, 55 p. (In Polish)

Ossendowski F.A. Polesie. Poznan, 2010, 266 p. (In Polish)

Marczak M. Przewodnik po Polesiu. Brest on Bug, 1935, 160 p. (In Polish)

Kalendarz Ziem Wschodnich na rok 1936. Warsaw, 1935, 384 p. (In Polish).

Krygowski B. Lwą na trzęsawiska poleskie. Lviv-Warsaw, 1936, 40 p. (In Polish)

Schmuck A. Z Pińska do Augustowa kajakiem. Lviv, 1937, 87 p. (In Polish)

Emmer M. Jak filmowaliśmy Polesie. Rocznik Ziem Wschodnich i Kalendarz na rok 1937, Warsaw, 1936, pp. 273-280 (In Polish)

Kabot T.F. Turizm na Poles’e [Tourism in Polesie].

Vestnik Brestskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta, 2010, no. 6, pp. 49-51 (In Russian)

J. M. [J. Mackiewicz]. Szukamy Lwy. Słowo, 1938, no. 226 (In Polish)

Rzeka Lwa. Słowo, 1938, no. 228 (In Polish)

W kraju, który upodobał sobie jeden Anglik. Słowo, 1937, no. 103 (In Polish)

Węgrzecki M. Zagadnienia hotelarstwa i kwaterunku na Ziemiach Wschodnich. Rocznik Ziem Wschodnich i Kalendarz na rok 1937, Warsaw, 1936, pp. 219-223 (In Polish)

GABO. F. 1. In. 2. Fol. 205. (In Russian)

Stan polskiego posiadania na Polesiu [1939]. Polesie w polityce rządów II Rzeczypospolitej, oprac. W. Śleszyński, Cracow, 2009, pp. 199-242 (In Polish)

Małołepszy E. Kultura fizyczna i turystyka w województwie poleskim w latach 1921-1939. Zarys problematyki. Białoruskie Zeszyty Historyczne, 2014, no. 41, pp. 126-141(In Polish)

Krótki poleski informator turystyczno-krajoznawczy. Brest on Bug, [1936], 23 p. (In Polish)

Выпуск
Раздел
Историко-культурные аспекты туризма и гостеприимства