Бачыла (I.G. Bachyla), I.Г., Беларускі дзяржаỳны ỳніверсітэт, Беларусь

  • Туризм и гостеприимство № 1 (2018) - Естественнонаучные аспекты туристической деятельности
    Кафедра этналогіі, музеялогіі і гісторыі мастацтваў гістарычнага факультэта БДУ: вопыт палявых этнаграфічных даследаванняў
    Аннотация  PDF