Інфармацыйная бяспека асобы, грамадства і дзяржавы: арганізацыйна-прававы аспект

  • В.А. Хрокалаỳ (V.A. Khrokalau), старэйшы выкладчык Універсітэт грамадзянскай абароны МНС Рэспублікі Беларусь, г. Мінск
Ключевые слова: інфармацыя, інфармацыйнае ўздзеянне, бяспека, інфармацыйны гвалт, Інтэрнэт, масавыя беспарадкі

Аннотация

У артыкуле аўтар акцэнтуе ўвагу на працэсах трансфармацыі інфармацыі і інфармацыйных патокаў у сучасным свеце, а таксама іх ролі ў ажыццяўленні маніпуляваннем свядомасцю асобы і грамадства. Аўтарскі погляд на дадзеную праблему мяркуе акцэнтуацыю на арганізацыйна-прававых аспектах інфармацыйнага склада бяспечнай экзістэнцыі асобы ў сучасным грамадстве, актуалізуючы інфармацыйнае проціборства, раскрываючы асаблівасці мэтанакіраванага выкарыстання латэнтнымі сіламі інфармацыі ў кіберпрасторы для правядзення дэструктыўнай прапаганды, а таксама выкарыстання інфармацыйных рэсурсаў у якасці сродку арганізацыі масавых мерапрыемстваў, у тым ліку і супрацьпраўных. У сувязі з гэтым неабходна ўлічваць той факт, што інфармацыйнае грамадства характарызуецца складанымі працэсамі, у тым лику звязанымі з дамінаваннем працэсаў матэрыялізацыі духоўных каштоўнасцей. У такім выпадку непазбежна назіраецца трансфармацыя грамадскай свядомасці і, як следства, высокая ступень ўздзеяння дэструктыўнай прапаганды на асобу, як вынік, непрадказальнасць індывідуальных і масавых рэакцый на дэзінфармацыю, дэструктыўныя інфармацыйныя ўздзеяння афіцыйных сродкаў масавай інфармацыі і інтэрнэту.

Литература

1. Баршчоў, Н.А. Інфармацыйны гвалт у сучасным грамадстве / Н.А. Баршчоў // Веснік Саратаўскага дзяржаўнага тэхнічнага універсітэта. 2010. – № 1. – Рэжым доступу: https://cyberleninka.ru/article/v/informatsion noe-nasilie-v-sovremennom-obschestve. – Дата доступу: 26.12.2018.

2. Скрабец, Е.С. Арганізацыйныя і прававыя аспекты ліквідацыі масавых беспарадкаў / Скрабец Е.С. // Веснік Краснадарскага ỳніверсітэта МУС Расіі. – 2015. – № 3 – Рэжым доступу : https://elibrary.ru/download/elibrary_250363 32_56127145.pdf. – Дата доступу : 13.11.2018.

3. Хроколов, В.А. Безопасность личности, общества и государства: информационно-психологический аспект / В.А. Хроколов, А.А. Соколова // Веснік Палескага дзяржаўнага універсітэта. Серыя грамадскіх і гуманітарных навук. – 2018. – № 1. – С. 27-35.

4. Хроколов, В.А. Антропологический кризис в информационном обществе и безопасность личности / В.А. Хроколов, А.А. Соколова // Веснік Палескага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя грамадскіх і гуманітарных навук. – 2018. – № 2. – С. 48-55.

References

1. Borschev N. A. Іnfarmacyjny gvalt u suchasnym gramadstve [Information violence in modern society]. Vestnik Saratovskogo gosudarstvennogo tehnicheskogo universiteta[Bulletin of Saratov State Technical University]. 2010. №1 Available at: https://cyberleninka.ru/article/v/informatsion noe-nasilie -v-sovremennom- obschestve (accessed: 12.26.2018).

2. Skrabets E.S. Arganіzacyjnyja і pravavyja aspekty lіkvіdacyі masavyh besparadkaў [Organizational and legal aspects of the liquidation of mass disorders]. Vesnіk Krasnadarskaga unіversіtjeta MUS Rasіі [Bulletin of the Krasnodar University of the MOI of Russia]. 2015, number 3 Available at:
https://elibrary.ru/download/elibrary_25036332_56127145.pdf. (accessed: 11.13.2018).

3. Khrokolov V.A., Sokolova A.A. Bezopasnost' lichnosti, obshhestva i gosudarstva: informacionno-psihologicheskij aspekt [Security of the person, society and the state: information-psychological aspect]. Vesnіk Paleskaga dzjarzhaўnaga unіversіtjeta. Seryja gramadskіh і gumanіtarnyh navuk [Bulletin of the Polessky State University. A series of public humanities]. 2018, no 1, pp 27-35. (In Russian)

4. Khrokolov V.A., Sokolova A.A. Antropologicheskij krizis v informacionnom obshhestve i bezopasnost' lichnosti [Anthropological crisis in the information society and security of the person]. Vesnіk Paleskaga dzjarzhaўnaga unіversіtjeta. Seryja gramadskіh і gumanіtarnyh navuk [Bulletin of the Polessky State University. A series of public humanities]. 2018, no 2, pp. 48-55. (In Russian)
Опубликован
2019-12-14
Выпуск
Раздел
Исторические науки