Забеспячэнне нацыянальнай бяспекі ў экалагічнай сферы органамі і падраздзяленнямі па надзвычайных сітуацыях: прававыя і арганізацыйныя аспекты

Авторы

  • В.А Хрокалаỳ Універсітэт грамадзянскай абароны МНС Рэспублікі Беларусь, г. Мінск

Ключевые слова:

бяспека, нацыянальная бяспека, экалагічная бяспека, пагроза, надзвычайная сітуацыя

Аннотация

У артыкуле аýтар звяртае ýвагу на арганізацыйныя і прававыя аспекты забеспячэння нацыянальнай бяспекі ў экалагічнай сферы, у тым ліку роль органаў і падраздзяленняў па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь у даннай дзейнасці.

Биография автора

В.А Хрокалаỳ, Універсітэт грамадзянскай абароны МНС Рэспублікі Беларусь, г. Мінск

старэйшы выкладчык

Библиографические ссылки

Італьянская Чарнобыль – Севезо [Электронны рэсурс]. – https://esoreiter.ru/index.php?id=0914/italjanskij_chernobyl_sevezo.htm&dat=news&list=09.2014. – Дата доступу: 26.09.2019.

1984: хімічны апакаліпсіс у Бхопале / / Грамадска-палітычны часопіс «Планета» [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступу: https://planeta.by/article/1759. – Дата доступу: 26.09.2019.

Мiнiстэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступу: https://mchs.gov.by/ministerstvo/statistika/svedeniya-o-chs. – Дата доступу: 26.09.2019.

Штэпа, В.Н. Сучасныя тэндэнцыя развіцця экалагічнай бяспекі грамадства: аксіялагічны аспект / В.Н. Штэпа, С.Н. Сакалова // Веснік Палескага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя грамадскіх i гуманітарных навук. – 2015. – № 2. – С. 77-83.

References

Italian Chernobyl Seveso. Available at: https://esoreiter.ru/index.php?id=0914/italjanskij_chernobyl_sevezo.htm&dat=news&list=09.2014. (accessed: 26.09.2019).

1984: The chemical apocalypse in Bhopal Socio-political magazine "Planet". Available at: https://planeta.by/article/1759. (accessed: 26.09.2019)

The Ministry of the Republic of Belarus for Emergency Situations. Available at: https://mchs.gov.by/ministerstvo/statistika/svedeniya-o-chs. (accessed: 26.09.2019)

Shtepa V.N., Sakalova S.N. Sochasnyaya tendensy razvitstsya ekalagіchnaya byaspeki gramadamy: aksyyalagichny aspect [Current trends in the development of environmental security of society: the axiological aspect].Vesni`k Paleskaga dzyarzhau`naga uni`versi`te`ta. Sery`ya gramadski`kh gumani`tarny`kh navuk [Bulletin of Palesky State University. Series in Social Sciences and Humanities]. 2015, no. 2, pp. 77-83.

Загрузки

Опубликован

2020-12-28

Выпуск

Раздел

Исторические науки