The Universality of Envy as its Attributive Property

Авторы

  • A. Mikelevich Polessky State University, Pinsk, Republic of Belarus

Ключевые слова:

envy, universality of envy, attribute

Аннотация

Purpose: to justify universality as an attribute of envy based on the analysis of theoretical and empirical studies of the envy phenomenon. Results: the envy universality is substantiated scientifically as its attribute based on the analysis of theoretical and empirical studies of the envy phenomenon. A brief review of the interdisciplinary approaches to the study of the universality phenomenon is carried out. The revealed patterns can be applied to further systematic theoretical study of envy and the development of diagnostic tools for its empirical studies. Conclusion: taking into account the external and internal determinants of envy and relying on the system-relational approach to the study of envy by T.V. Beskova, we note that the socio-psychological nature of envy is that anyone can experience envy, including a successful one (since the assessment of success is subjective). Based on the analysis and generalization of the researchers’ views, we can conclude that the idea of universality and the envy inevitability is dominant and defines methodological approaches to theoretical and empirical research of envy as a complex structured phenomenon. It suggests the possibility of considering envy as a basic anthropological category in interpersonal relationships. However, the universality of envy does not exclude individual differences in the intensity and the level of envy manifestation stability, as well as in the subject field of envy.

Биография автора

A. Mikelevich, Polessky State University, Pinsk, Republic of Belarus

PhD in Psychol. Sc., Associate Professor Department of Intercultural Communications

Библиографические ссылки

References

Adler A. Ponyat' prirodu cheloveka [Understand the nature of man], per. s nem. Ye.A. Tsypina. SPb. : Akademicheskiy proyekt, 1997. 256 p. (In Russian)

Beskova, T.V. Fenomen zavisti s pozitsii khristianskogo mirovozzreniya [The phenomenon of envy from the perspective of the Christian worldview] Azimut nauchnykh issledovaniy: pedagogika i psikhologiya [Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology]. 2018. vol. 7, no.1(22), pp. 261–265. (In Russian)

Beskova T.V. Struktura, atributivnyye svoystva i parametry zavisti kak sotsial'no-psikhologicheskogo otnosheniya lichnosti [The structure, attributive properties and parameters of envy as a socio-psychological relationship of a person] Uspekhi sovremennoy nauki [Successes of modern science]. 2017. vol. 5, no.4, pp. 184–190. (In Russian)

Bondarenko O.R., Lukan U. Psikhologicheskoye konsul'tirovaniye: zavist' i psikhicheskoye zdorov'ye [Psychological counseling: envy and mental health]. Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo [Vestnik Nizhegorodskogo universiteta named after N.I. Lobachevskogo]. 2008, no. 2, pp. 265–273. (In Russian)

Yerofeyeva K.L. Zavist': filosofskiy aspekt problemy [Envy: the philosophical aspect of the problem]. Lichnost'. Kul'tura. Obshchestvo [Personality. Culture. Society]. 2008. vol. X, no. 1, pp. 328–335. (In Russian)

Il'in Ye.P. Psikhologiya zavisti, vrazhdebnosti, tshcheslaviya [Psychology of envy, hostility, vanity]. Seriya Mastera psikhologii. Ye.P. Il'in. SPb.: Piter, 2014, 370 p. (In Russian)

Isachenko N.N. Problema zavisti v filosofskom diskurse [The problem of envy in philosophical discourse] Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of Chelyabinsk State University]. 2014, no. 25 (354), pp. 78–80. (In Russian)

Isachenko N.N. Zavist' – odin iz faktorov nesovershenstva mira [Envy – one of the factors of the imperfection of the world]. Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of the Kemerovo State University]. 2014. vol.3, no.4, pp. 209–212. (In Russian)

Labunskaya V.A. O sootnoshenii zavisti, beznadezhnosti i nadezhdy kak sposoba preobrazovaniya prostranstva obshcheniya sub"yekta [On the relationship of envy, hopelessness and hope as a way of transforming the subject's communication space] Psikhologiya obshcheniya – 2006: na puti k entsiklopedicheskomu znaniyu [Communication Psychology – 2006: Towards Encyclopedic Knowledge]. Materialy nauch. konf., Moskva,19–21 oktyabrya 2006 g. / Psikhologicheskiy institut RAO ; redkol.: V.V. Rubtsov [i dr.] Moskva, 2006, pp. 97–111. (In Russian)

Loginovskiy S.S. Zavist' kak kategoriya sotsial'no-politicheskoy mysli sv. Ioanna Zlatousta [Envy as a category of socio-political thought of St. John Chrysostom] Vestnik Yuzhno-Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Sotsial'no-gumanitarnyye nauki [Bulletin of the South Ural State University]. 2014, vol. 14, no.4, pp. 62–66. (In Russian)

Mikelevich E.B. Psikhologicheskiye determinanty skrytnosti zavisti v mezhlichnostnykh otnosheniyakh [Psychological determinants of the secrecy of envy in interpersonal relationships] Nauchnyye trudy Respublikanskogo instituta vysshey shkoly. Istoricheskiye i psikhologo-pedagogicheskiye nauki [Scientific works of the republican institute of higher education. Historical and psychological-pedagogical sciences]: in 2 ch. : sb. nauch. st. / redkol.: V.A. Gaysonok [i dr.]. Minsk, 2016, iss. 16, pp. 150–156. (In Russian)

Mishuchkova I.N. Psikhologiya zavisti [Psychology of envy] (In Russian). Available at: www.mishuchkova.ru/works/4.doc (accessed: 02.06.2014).

Muzdybayev, K. Psikhologiya zavisti [Psychology of envy] Psikhologicheskiy zhurnal. vol. 18, no. 6, 1997, рр. 3–12. (In Russian)

Murugova V.V. Sotsial'nyye osnovy zavisti [Social basis of envy] Upravleniye innovatsionnym razvitiyem sovremennogo obshchestva: tendentsii, prioritety: ekonomicheskiye, sotsial'nyye, filosofskiye, politicheskiye, pravovyye obshchenauchnyye zakonomernosti [Managing the innovative development of modern society: trends, priorities: economic, social, philosophical, political, legal general scientific laws: international materials. scientific-practical .. conf.] materialy mezhdunar. nauch.-prakt.. konf. / Novosibirskiy gos. tekhn. un-t.: otv. redaktor S.S. Chernov. Novosibirsk, 2014, рр. 151–154. (In Russian)

Shok G. Zavist': teoriya sotsial'nogo povedeniya [Envy: the theory of social behavior]; per s angl. V. Koshkina pod red. YU. Kuznetsova. M.: IRISEN. 2008, 544 p. (In Russian)

Список литературы

Адлер, А. Понять природу человека / пер. с нем. Е.А. Цыпина. – СПб. : Академический проект, 1997. – 256 с.

Бескова, Т.В. Феномен зависти с позиции христианского мировоззрения / Т.В. Бескова // Азимут научных исследований: педагогика и психология. – 2018. – Т. 7, № 1(22). – C. 261–265.

Бескова, Т.В. Структура, атрибутивные свойства и параметры зависти как социально-психологического отношения личности / Т.В. Бескова // Успехи современной науки. – 2017. – Т. 5, № 4. – С. 184–190.

Бондаренко, О.Р. Психологическое консультирование: зависть и психическое здоровье / О.Р. Бондаренко, У. Лукан // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. – 2008. – № 2. – С. 265–273.

Ерофеева, К.Л. Зависть: философский аспект проблемы / К.Л. Ерофеева // Личность. Культура. Общество. – 2008. – Т. X, № 1. – С. 328 – 335.

Ильин, Е.П. Психология зависти, враждебности, тщеславия. Серия Мастера психологии. / Е.П. Ильин. – СПб. : Питер, 2014. – 370 с.

Исаченко, Н.Н. Проблема зависти в философском дискурсе / Н.Н. Исаченко // Вестник Челябинского государственного университета. – 2014. – №25 (354). – С. 78–80.

Исаченко, Н.Н. Зависть – один из факторов несовершенства мира / Н.Н. Исаченко // Вестник Кемеровского государственного университета. – 2014. – Т.3, № 4. – С. 209–212.

Лабунская, В.А. О соотношении зависти, безнадежности и надежды как способа преобразования пространства общения субъекта / В.А. Лабунская // Психология общения – 2006: на пути к энциклопедическому знанию : материалы науч. конф., Москва,19–21 октября 2006 г. / Психологический институт РАО ; редкол.: В.В. Рубцов [и др.] – Москва, 2006. – С. 97–111.

Логиновский, С.С. Зависть как категория социально-политической мысли св. Иоанна Златоуста / С.С. Логиновский // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Социально-гуманитарные науки. – 2014. – Т. 14, №4. – С. 62–66.

Микелевич, Е.Б. Психологические детерминанты скрытности зависти в межличностных отношениях / Е.Б. Микелевич // Научные труды Республиканского института высшей школы. Исторические и психолого-педагогические науки: в 2 ч. : сб. науч. ст. / редкол.: В.А. Гайсёнок [и др.]. – Минск, 2016. – Вып. 16. – С. 150–156.

Мишучкова, И.Н. Психология зависти [Электронный ресурс] / И.Н. Мишучкова – Режим доступа: www.mishuchkova.ru/works/4.doc. – Дата доступа: 02.06.2014.

Муздыбаев, К. Психология зависти / К. Муздыбаев // Психологический журнал. – 1997. – Т. 18, № 6. – С. 3–12.

Муругова, В.В. Социальные основы зависти / В.В. Муругова // Управление инновационным развитием современного общества: тенденции, приоритеты: экономические, социальные, философские, политические, правовые общенаучные закономерности: материалы междунар. науч.-практ.. конф. Новосибирск, 10 октября 2014 г. / Новосибирский гос. техн. ун-т.: отв. редактор С.С. Чернов. – Новосибирск, 2014. – С. 151–154.

Шёк, Г. Зависть: теория социального поведения / Гельмут Шёк ; пер. с англ. В. Кошкина ; под ред. Ю. Кузнецова. – М. : ИРИСЭН, 2008. – 544 с.

Загрузки

Опубликован

2020-12-28

Выпуск

Раздел

Философские науки