The emergence of the evangelical churches in Belarus (the late XIXth – early XXth centuries)

Авторы

  • T. Lisouskaya Brest State Technical University, Republic of Belarus

Ключевые слова:

Protestantism, Evangelical movement, Baptists, Stundists, Adventism, Methodism, sects, Western Belarus, religious policy

Аннотация

The article deals with the rising process of Evangelical movement in Belarus in the late XIXth – early XXth centuries: its main stages and the factors of its spread are determined with the help of supporting source material. The geopolitical changes which took place during I World War and Russian revolutions are viewed as the triggers for the movement development. They created the conditions for the spread of the movement, and at the same time formed various political and legal conditions for the development of the movement in the BSSR and Western Belarus.

Биография автора

T. Lisouskaya, Brest State Technical University, Republic of Belarus

PhD in Hist. Sc., Associate Professor, Head of the Department of Humanities

Библиографические ссылки

References

Archiwum Akt Nowych w Warszawie [Archive of New Files in Warsaw]. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego [Ministry of Religious Denominations and Public Education]. Sygn. 1396. (in Polish)

Bednarczyk K. Historja zborów baptystów w Polsce do 1939 r. [History of Baptist congregations in Poland until 1939]. Warsaw, Publ. Slowo prawdy, 1997, 368 p. (in Polish)

Kołodziej W. Kościół Chrystusowy w Polsce [The Church of Christ in Poland]. Warsaw, 1948, 32 p. (in Polish)

Krasowski K. Związki wyznaniowe w II Rzeczypospolitej: studium historyczno prawne [Religious associations in the Second Polish Republic: a historical and legal study]. Warsaw-Poznan, 1988, 354 p. (in Polish)

Modnicka M. Kościół Ewangelicznych Chrześcijan w Polsce jako kościół wyboru [The Church of Evangelical Christians in Poland as a church of choice]. Krakow, Publ. Nomos, 2000, 343 p. (in Polish)

Pasek Z. Związek stanowczych chrześcijan. Studium historii idei religijnych [A union of Christians. A study of the history of religious ideas]. Krakow, 1993, 123 p. (in Polish)

Tomaszewski H.R. Wyznania typu ewangeliczno – baptystycznego, wchodzące w skład Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego w latach 1945–1956 [Evangelical-Baptist denominations included in the United Evangelical Church in the years 1945–1956.]. Warsaw, Publ. ZIS, 1991, 216 p. (in Polish)

Vereshhagina A.P. Zarozhdenie i razvitie protestantskih sekt na territorii Belorussii vo vtoroj polovine XIX – nachale XX v. [The origin and development of Protestant sects on the territory of Belarus in the second half of the 19th - early 20th century]. Nash radavod [Our radavod], Grodna, 1993, vol. 4, pp 661–663. (in Russian)

Gosudarstvennyj arhiv Brestskoj oblasti (GABO) [State Archives of the Brest Region (GABO).] – GABO. F. Op. 2. D. 192. (in Polish)

GABO. F. 1. Op. 10. D. 2313. (in Polish)

GABO. F. 1. Op. 2. D. 1065. (in Polish)

GABO. F 1. Op. 2. D. 2353. (in Polish)

GABO. Ф. 952. Оп. 4. Д. 47. (in Polish)

GABO. F. 1. Op. 2. D. 1065. (in Polish)

Grygor`eva V. Pratjestanckaja carkva u Belarusi u kancy XVIII – pachatku XH stst. [The Protestant Church in Belarus in the late XVIII - early XX centuries]. Belaruski gistarychny chasopis [Belarusian Historical Journal], 2001, no. 2, pp. 57–61. (in Belorussian)

Dovgjalo N.V. Zakonodatel'nye osnovy politiki BSSR v oblasti religii v 1924–1939 godah [Legislative foundations of the policy of the BSSR in the field of religion in 1924–1939]. Vestnik Polockogo gosudarstvennogo universiteta. Serija A. Gumanitarnye nauki [Bulletin of the Polotsk State University. Series A. Humanities]. Novopolock, 2012, no 1, pp. 77–81. (in Russian)

D'jachenko O. Pjatidesjatniki v Belarusi [Pentecostals in Belarus]. Gumanitarno-jekanamichny vesnik [Humanitarian and ecological bulletin], 1992., no 3, pp. 18–24. (in Russian)

Istorija evangel'skih hristian-baptistov v SSSR [History of Evangelical Christians-Baptists in the USSR]. Moskow, Publ. VSEHB, 1989, 623 p. (in Russian)

Kanfesіі na Belarusі (p. XVIII – XX st.) [Confessions in Belarus (items XVIII - XX centuries)]. V. V. Grygor’eva і іnsh. Mіnsk, Publ. Jekaperspektyva, 1998, 325 p. (in Belorussian)

Krivickij M.A. Polozhenie baptizma na territorii Belarusi v 1905 – 1914 gg. [The Situation of Baptism in Belarus in 1905-1914]. Molodezh' v nauke – 2011: pril. k zhurn. «Vescі Nacyjanal'naj akadjemіі navuk Belarusі» [Youth in Science – 2011: adj. to the journal. "Vesti National Academy of Sciences of Belarus], Serija gumanitarnyh nauk [Series of the Humanities], Minsk, 2012, p. 15. (in Russian)

Linkevich V.N. Novye techenija protestantizma v Belorussii vo II pol. XIX – nach. XX vv. [New mouvements of Protestantism in Belarus in the II half. XIX - early. XX centuries]. Novaja jekonomika [New economy], 2016, no. 1 (67), pp. 198-205. (in Russian)

Lisovskaja T. V. Dejatel’nost’ protestantskih obshhin i organizacij v Zapadnoj Belarusi v 1921–1939 gg. [Activity of Protestant communities and organizations in Western Belarus in 1921–1939]. Vesnіk Grodzenskaga unіversіtjeta іmja Ja. Kupaly. Seryja 1 “Gіstoryja. Fіlasofіja. Palіtalogіja. Sacyjalogіja: navuk.-tjearjet. Chasopіs [Bulletin of the Kupala University of Grodno. Series 1 “History. Philosophy. Political Science. Sociology: scientific-theoretical. Magazine]. Grodna, 2008, no 2, pp. 77–82. (in Russian)

Lisovskaja T. V. Process pojavlenija novyh protestantskih denominacij na zapadnobelorusskih zemljah v konce XIX – 20-h gg. XX v. [The process of the emergence of new Protestant denominations in the Western Belarusian lands at the end of the 19th - in the 20s. XX century]. Vesnіk Brjesckaga unіversіtjeta. Seryja gumanіtarnyh і gramadskih navuk [Bulletin of Brest University. Play Humanities and Social Sciences]. 2007, no 2, pp. 65–74. (in Russian)

Milovidov A. I. Sovremennoe shtundobaptistskoe dvizhenie v Severo-Zapadnom krae [Modern Stundobaptist movement in the Northwest Territory]. Vilno, Publ. Russkij pochin, 1910, 33 p. (in Russian)

Nacional'nyj arhiv Belarusi (NAB) [National Archives of Belarus (NAB)]. F. 4. Op. 10. D. 45. P. 5. (in Russian)

NAB. F. 4. Op. 21. D. 1900. P. 15. (in Russian)

Nacional'nyj istoricheskij arhiv Belarusi (NIAB) [National Historical Archives of Belarus (NIAB)]. F. 295. Op. 1. D. 8462. (in Russian)

NIAB. F. 1430. Op. 1. D. 4820. (in Russian)

NIAB. F. 2301. OP. 2. D. 139. (in Russian)

NIAB. F. 295. Op. 1. D. 8462. (in Russian)

Ozem G. Z. Social'no-geograficheskie faktory razvitija konfessional'noj struktury Belarusi [Socio-geographical factors in the development of the confessional structure of Belaru]. Vestnik Belorusskogo gosudarstvennogo universiteta. Serija 2, Himija. Biologija. Geografija [Bulletin of the Belarusian State University. Series 2, Chemistry. Biology. Geograph],2009, no 3, pp. 90–96. (in Russian)

Ozem G. Z. Territorial'naja struktura religioznoj sfery i konfessional'noe rajonirovanie Belarusi : dissertacija ... kandidata geograficheskih nauk : 25.00.24 : zashhishhena 12.05.2010 : utverzhdena 15.09.2010 [Territorial structure of the religious sphere and confessional zoning of Belarus: dissertation ... candidate of geographical sciences: 25.00.24: defended 05/12/2010: approved 09/15/2010]. Minsk, 2010. (in Russian)

Pervaja Vseobshhaja perepis' naselenija Rossijskoj Imperii 1897 [The First General Census of the Population of the Russian Empire in 1897]. Pod red. N.A. Trojnickogo, T. 1. Obshhij svod po Imperii rezul'tatov razrabotki dannyh Pervoj Vseobshhej perepisi naselenija, proizvedennoj 28 janvarja 1897 g. [The Population of the Russian Empire in 1897, Ed. ON. Troinitsky, T. 1. General summary on the Empire of the results of the development of the data of the First General Census, carried out on January 28,]. S-Peterburg, 1905. (in Russian)

Savinskij S. N. Istorija evangel'skih hristian – baptistov Ukrainy, Rossii, Belorussii (1867 – 1917) [History of Evangelical Christians – Baptists of Ukraine, Russia, Belarus (1867-1917).]. SPb., 1999, 288 p. (in Russian)

Список литературы

Archiwum Akt Nowych w Warszawie (AAN). – Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (MWRiOP). – Sygn. 1396.

Bednarczyk, K. Historja zborów baptystów w Polsce do 1939 r. / К. Bednarczyk. – Warszawa : Slowo prawdy, 1997. – 368 s.

Kołodziej, W. Kościół Chrystusowy w Polsce / W. Kołodziej. – Warszawa : Nakład Zjednoczenia Kościołów Chrystusowych w Polsce, 1948. – 32 s.

Krasowski, K. Związki wyznaniowe w II Rzeczypospolitej: studium historyczno prawne / К. Krasowski. – Warszawa-Poznań : PWN, 1988. – 354 s.

Modnicka, M. Kościół Ewangelicznych Chrześcijan w Polsce jako kościół wyboru / М. Modnicka. – Kraków : Nomos, 2000. – 343 s.

Pasek, Z. Związek stanowczych chrześcijan. Studium historii idei religijnych / Z.Pasek. – Kraków : Colonel, 1993. – 123 s.

Tomaszewski, H.R. Wyznania typu ewangeliczno - baptystycznego, wchodzące w skład Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego w latach 1945–1956. / H.R. Tomaszewski – Warszawa : ZIS, 1991. – 216 s.

Верещагина, А.П. Зарождение и развитие протестантских сект на территории Белоруссии во второй половине ХІХ – начале ХХ в. / А.П. Верещагина // Наш радавод. – Гродна, 1993, Кн. 4. – С. 661–663 c.

Государственный архив Брестской области (ГАБО). – Ф. – Оп. 2. – Д. 192.

ГАБО. – Ф. 1. – Оп. 10. – Д. 2313.

ГАБО. – Ф. 1. – Оп. 2. – Д. 1065.

ГАБО. – Ф. 1. – Оп. 2. – Д. 2353.

ГАБО. – Ф. 952. – Оп. 4. – Д. 47.

ГАБО. – Ф. 1. – Оп. 2. – Д. 1065.

Грыгор`ева, В. Пратэстанцкая царква у Беларусi у канцы XVIII – пачатку XХ стст. / В. Грыгор`ева, // Беларускi гiстарычны часопiс. 2001. № 2. – С. 57–61.

Довгяло, Н.В. Законодательные основы политики БССР в области религии в 1924 – 1939 годах / Н.В. Довгяло // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия A. Гуманитарные науки.- Новополоцк, 2012. № 1. – С. 77-81

Дьяченко, О. Пятидесятники в Беларуси / О. Дьяченко // Гуманiтарно-эканамiчны веснiк. 1992. № 3. – С. 18¬–24.

История евангельских христиан-баптистов в СССР. – М. : Изд-во ВСЕХБ, 1989. – 623 с.

Канфесіі на Беларусі (п. XVIII – XX ст.) / В.В. Грыгор’ева і інш. – Мінск : Экаперспектыва, 1998. – С. 325.

Кривицкий, М.А. Положение баптизма на территории Беларуси в 1905 – 1914 гг. / М.А. Кривицкий // Молодежь в науке – 2011: прил. К журн. «Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі». В 5 ч. Ч. 2. Серия гуманитарных наук / Нац. Акад. Наук Беларуси. Совет молодых ученых НАН Беларуси ; редкол.: А. А. Коваленя (гл. ред.), В. В. Гниломедов [и др.]. – Минск : Беларус. Навука, 2012. – С. 15.

Линкевич, В.Н. Новые течения протестантизма в Белоруссии во II пол. XIX – нач. XX вв. / В.Н. Линкевич // Новая экономика. 2016. 1 (67). – С. 198-205.

Лисовская, Т. В. Деятельность протестантских общин и организаций в Западной Беларуси в 1921–1939 гг. / Т. В. Лисовская // Весн. Гродзен. ун-та ім. Я. Купалы. Серыя 1 “Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія: навук.-тэарэт. Часопіс”. – Гродна. 2008. № 2. – С. 77–82.

Лисовская, Т. В. Процесс появления новых протестантских деноминаций на западнобелорусских землях в конце ХIХ– в 20 гг. ХХ в. / Т. В. Лисовская // Весн. Брэсц. ун-та. Сер. Гуманітар. і грамад. Навук. 2007. № 2. – С. 65–74.

Миловидов, А.И. Современное штундобаптистское движение в Северо-Западном крае / А.И. Миловидов. – Вильна : Типография «Русский почин», 1910. – 33 с.

Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ). – Ф. 4. – Оп. 10. – Д. 45.

НАРБ. – Ф. 4. – Оп. 21. – Д. 1900.

Национальный исторический архив Беларуси (НИАБ). – Ф. 295. – Оп. 1. – Д. 8462.

НИАБ. – Ф. 1430.21 – Оп. 1. – Д. 4820.

НИАБ. – Ф. 2301. – Оп. 2. – Д. 139.

НИАБ. – Ф. 295. – Оп. 1. – Д. 8462.

Озем, Г. З. Социально-географические факторы развития конфессиональной структуры Беларуси / Г.З. Озем // Вестн. Белорус. гос. ун-та. Сер. 2, Химия. Биология. География. – 2009. – № 3. – С. 90–96.

Озем, Г. З. Территориальная структура религиозной сферы и конфессиональное районирование Беларуси : диссертация … кандидата географических наук : 25.00.24 : защищена 12.05.2010 : утверждена 15.09.2010 / Озем Геннадий Зенонович. – Минск, 2010.

Первая Всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. Под ред. Н.А. Тройницкого. Т. 1. Общий свод по Империи результатов разработки данных Первой Всеобщей переписи населения, произведенной 28 января 1897 г. С-Петербург, 1905.

Савинский, С. Н. История евангельских христиан – баптистов Украины, России, Белоруссии (1867 – 1917) / С. Н. Савинский. – СПб. : Христианское общество «Библия для всех», 1999. – С. 288.

Загрузки

Опубликован

2021-12-23

Выпуск

Раздел

Исторические науки