Барацьба сялянскіх партый у заканадаўчым сейме ІІ Рэчы Паспалітай (1919–1922 гг.) па пытанню ажыццяўлення аграрнай рэформы.

Авторы

  • В.П. Гарматны (Harmatny V.P.)

Аннотация

В статье показана роль Законодательного Сейма в решении наиболее важных тогдашних актуальных вопросов государственного строительства и борьба крестьянских партий Второй Речи Посполитой в Сейме в 1919–1922 гг. по вопросу осуществления в стране аграрной реформы. Отмечается острота аграрного вопроса в рассматриваемый период, подчеркивается роль сельского хозяйства как ведущей производительной силы в тогдашней польской экономике. Рассмотрены основные положения законов об осуществлении аграрной реформы, принятых Законодательным Сеймом 10 июля 1919 г. и 15 июля 1920 г. = Article tells about the role of Law Making Sejm in solving most actual temporary questions of state building and struggle of peasants’ parties in Sejm during 1919-1922 according the realization in the country agrarian reform. Shown the sharp of agrarian question in this period, described the role of agriculture in the state economy as the main produced sphere. Discussed main tenses of the agrarian laws which Sejm adopted the in 10 July 1919 and 15 July 1920.

Библиографические ссылки

Гарматны, В.П. Закон ад 10 ліпеня 1919 г. як першы этап заканадаўчага афармлення аграрнай рэформы на землях Заходняй Беларусі / В.П. Гарматны // Праблемы гісторыі дзяржавы і права Беларусі : матэрыялы міжнароднай навукова–практычнай канферэнцыі, Мінск, БДУ, 18–19 сакавіка 2011 г. – Мінск, 2011. – С.

–122.

Сорокин, А.А. Аграрный вопрос в Западной Белоруссии (1920–1939 гг.) / А.А. Сорокин. – Минск : Наука и техника, 1968. – 204 с.

Adamski, St. Stronnictwa Polityczne w Sejmie Polskim / St. Adamski. – Chicago : Nakładem Wydziału Narodowego Polskiego w Ameryce, 1921. – 24 s.

Bogusławski, A. Jaką reformę rolną uchwalił Sejm Ustawodawczy w Warszawie / A. Bogusławski. – Warszawa : Wydawnictwo Straży Kresowej, 1919. – 24 s.

Borkowski, J. Ludowcy w II Rzeczypospolitej : w 2 cz. / J. Borkowski. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1987. – Cz. 1. – 374 s.

Brzoza, Cz. Polska w czasach niepodległości i II wojny Światowej, 1918–1945 / Cz. Brzoza. – Kraków : Fogra ; Warszawa : Świat Książki, 2001. – 424 s.

Burger, W. Ruch ludowy wobec kwestii społeczno–ustrojowych II Rzeczypospolitej / W. Burger. – Szczecin : Dział Wydawnictw WSM w Szczecinie, 1983. – 414 s.

Cimek, H. Walka ludowców o Polskę, jej granice i ustrój w latach 1914–1922 / H. Cimek. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. – 344 s.

Drewicz, M. Głęboka przemiana rewolucyjna. Sejmowa debata nad reformą rolną w Polsce w 1919 roku / M. Drewicz. – Lublin : Wydawnictwo WERSET, 2009. – 760 s.

Gałka, B.W. Ziemianie i ich organizacje w Polsce lat 1918–1939 / B.W. Gałka. – Toruń : Adam Marszalek, 2002. – 214 s.

Hemmerling, Z. Ruch ludowy w Wielkopolsce 1919–1939 / Z. Hemmerling. – Warszawa : Ludowa Spółdzielna Wydawnicza, 1971. – 401 s.

Historia chłopów polskich. W 3 tomach. T. 3. Okres II Rzeczypospolitej i okupacji hitlerowskiej / pod

redakcją Stefana Inglota. – Warszawa : Ludówa Spółdzielna Wydawnicza, 1980. – 715 s.

Historia Sejmu Polskiego. W 3 tomach. T. II, część II. II Rzeczpospolita. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. – 420 s.

Lato, St. Ruch ludowy a Centrolew / St. Lato. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1965. – 284 s.

Madajczyk, Cz. Burżuazyjno–obszarnicza reforma rolna w Polsce (1918–1939) / Cz. Madajczyk. – Warszawa : Książka i Wiedza, 1956. – 465 s.

Materiały źródłowe do historii polskiego ruchu ludowego : w 4 t. / Zakład Historii Ruchu Ludowego przy NK ZSL ; zebrali i opracowali St. Giza, St. Lato. – Warszawa : Ludowa Spółdzelnia Wydawnicza, 1966–1967. – T. 2 : 1918–1931. – 1967. – 542 s.

Reformy rolne w Polsce międzywojennej i powojennej: prawo, realizacja, skutki, problemy reprywatyzacyjne / red. Nauk.: E. Borkowska–Bagieńska, W. Szafrański. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe

Uniwersyteta im. A. Mickiewicza, 2008. – 246 s.

Slownik biograficzny dzialaczy ruchu ludowego. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1989. – 460 s.

Stankiewicz, W. Konflikty społeczne na wsi polskiej 1918–1920 / W. Stankiewicz. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963. – 363 s.

Sułkowska, W. Dyskusja nad kierunkami przebydowy system agrarnego w Polsce (1918–1939) / W. Sułkowska. – Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. – 180 s.

Śliwa, M. Ludowcy i socjaliści w parlamencie II Rzeczypospolitej / M. Śliwa. – Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1995. – 168 s.

Zarys historii polskiego ruchu ludowego. W 2 tomach. T. II, 1918–1939. – Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1970. – 602 s.

Загрузки

Выпуск

Раздел

Исторические науки