Туристский рынок Польши: структурные и территориальные особенности развития

  • И.И. ПИРОЖНИК (I.I. PIROZHNIK), д-р геогр. наук, профессор Институт географии и региональных исследований Поморская Академия г. Слупск, Республика Польша
Ключевые слова: туристский сектор (индустрия туризма), туристское хозяйство, туристский коечный фонд, туристские потоки, ранг туристских функций, рыночные типы регионов, пространственная структура

Аннотация

Цель данной статьи – показать структурные и территориальные особенности развития туристского сектора в Польше, его экономическое значение в хозяйственном комплексе и тенденции формирования пространственной структуры на макроуровне. С использованием данных Всемирного совета по туризму и путешествиям рассмотрены индикаторы вклада туризма в производство ВВП и занятость населения. На основании Польской классификации видов деятельности (2007) и статистических материалов Главного Управления Статистики показаны структурные особенности развития секций гостиничного хозяйства, питания и гастрономических услуг, а также туроператоров и посредников туристского рынка в 2012-2017 гг. С использованием показателей динамики и уровня развития основных элементов туристского рынка (туристский коечный фонд, туристские потоки, реализованные туристами ночлеги) показаны особенности пространственной структуры развития туристского сектора в разрезе 16 воеводств страны. На основе методологических подходов концепции пространственно-функционального анализа раскрыты уровень развития туристских функций в регионах, особенности их динамики и тенденции формирования пространственной структуры туристского сектора.

Литература

1. Александрова, А. Ю. Типология стран мира по уровню развития международного туризма / А. Ю. Александрова // География и природные ресурсы. – 2016. – № 1, – С. 14–22.

2. Васильченко, А. О. Теоретические основы формирования имиджа страны в контексте кластерного подхода / А.О. Васильченко, М. Ю. Юнгова // Туризм и гостеприимство. – 2018. – № 2. – С. 3– 9.

3. Кръстев, В. Модели на туристическа регионализация на световното пространство и мястото на България в тях / В. Кръстев // Проблеми на географията. – 2013. – т. 1-2. – С. 17–33.

4. Пирожник, И. И. Международный туризм в мировом хозяйстве / И.И. Пирожник. – Минск : Изд-во Белорус. гос. ун-та, 1996. – 49 с.

5. Пирожник, И.И. Стадиальность формирования туристского пространства и региональная структура туристского рынка Беларуси / И.И. Пирожник // Туризм и гостеприимство. – 2015. – № 2. – С. 38–53.

6. Пирожник, И.И. Структурные и территориальные диспропорции туристского сектора Беларуси / И.И. Пирожник // Acta Geographica Silesiana. – 2018. – № 12/3 (31). – С. 17–35.

7. Batista e Silva F. Analysing spatiotemporal patterns of tourism in Europe at highresolution with conventional and big data sources / Batista e Silva F.[et al.] // Tourism Management. – 2018. – Vol. 68. – P. 101-115.

8. Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2017 roku. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.msit.gov.pl/pl/turystyka/badania-rynku-turystycz/statystyka-komunikatyi/7855,
Charakterystyka-podrozymieszkancow-Polski-w-2017-r.html – Дата доступа: 30.04.2019.

9. Gryszel, P. Destination management company a kształtowanie konkurencyjności obszaru turystycznego, w: Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym. Red. J.Sala / P. Gryszel. – Warszawa: PWE, 2010. – S. 637–653.

10. Jnczak K. Gospodarka turystyczna w Polsce w układzie wojewódzkim w latach 2012-2015 / K. Jnczak, K. Patelak. – Łódź: Activ Grup, 2017. – 112 s.

11. Koźmiński Cz. Sezonowość i zmienność ruchu turystycznego w Polsce / Cz.Koźmiński, B. Michalska // Ekonomiczne Problemy Turystyki. – 2016. – 3 (45). – S. 9–23. DOI: 10.18276/ept.2016.3.35-01

12. Kruczek, Z. Regiony czy destynacje turystyczne. Kontrowersje wokół definiowania i nazywania / Z. Kruczek // Ekonomiczne Problemy Turystyki. – 2017. – 1 (37). – S. 39–47. DOI: 10.18276/ept.2017.1.37-03

13. Liszewski, S. Przestrzeń turystyczna Polski, koncepcja regionalizacji turystycznej / S. Liszewski // Folia Turistica. – 2009. – 21. – S. 17–30.

14. Lysoń, P. Analiza wałorów turystycznych powiatów i ich bezpośredniego otoczenia. Notatka informacyjna / P. Lysoń. – Warszawa : GUS, 2017. – 34 s.

15. Pirozhnik, I. Functional features the recreational space and formation of a tourist product of Belarus / I. Pirozhnik // Conditions of the foreign tourism
development in Central and Eastern Europe. Tourism in geographical environment. Red. J. Wyrzykowski, vol.10. – Wrocław: University of Wroclaw, 2008. – P. 121–131.

16. Pirozhnik, I. Geography of Tourism of the Republic of Belarus / I. Pirozhnik // The Geography of Tourism of Central and Eastern European Countries. Edit. K. Widawski, J. Wyrzykowski. – Cham, (Switzerland): Springer International Publishing, 2017. – P. 19–70.

17. Rak, G. Analiza przestrzennego zróżnicowania rozwoju turystyki w Polsce / G. Rak, M. Pstrocka-Rak // Wiadomości Statystyczne. – 2011. – 3. – S. 54–70.

18. Raport wpływy podatkowe z turystyki w Polsce w latach 2014-2016. – Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2017. – 87 s.

19. Roman, M. Stan sektora turystycznego w Polsce i Unii Europejskiej / M. Roman, M. Wielechowski // Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. 2016. – 103, z. 1. – S. 86–94.

20. Seweryn, R. Wkład turystyki w PKB Polski na tle innych krajów Unii Europejskie / R. Seweryn // Handel Wewnętrzny. – 2017. – 4(369, t. II). – S. 220–232.

21. Szajt, M. Zmiany na rynku usług turystycznych w Polsce w ujęciu regionalnym. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa
Geograficznego / M. Szajt. – 2018. – 32(1). – S. 85–95. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://doi.org/10.24917/20801653.321.7 – Дата доступа:12.05.2019.

22. Szwichtenberg, A. Gospodarka turystyczna na polskim wybrzeżu w drugiej polowie ХХ w. i na początku ХХI w. / A. Szwichtenberg // Polska Geografia Morza. Przyrodnicze i spoleczno-ekonomiczne badania morza i obszarów nadmorskich. Red. A. Cedro. – Szczecin: Uniwersytet Szczeciski, 2019. – S. 7–27.

23. Share of population participating in tourism, 2016. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Tourism_statistics/pl&oldid=353814#
Wi.C4.99cej_informacji_z_Eurostatu – дата 20.04.2019.

24. Świstak, E., Świątkowska M. Zróżnicowanie przestrzenne bazy noclegowej jako determinanta ruchu turystycznego w Polsce / E.Świstak, M. Świątkowska // Ekonomiczne Problemy Turystyki. 2016. – 2 (34) – S. 201–210. DOI: 10.18276/ept.2016.2.34-17

25. Travel &Tourism. Economic Impact 2018. Poland. – 24 P. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.wttc.org/economicimpact/country-analysis/region-data/ – Дата доступа: 20.03.2019.

26. Travel & Tourism Economic Impact Research Metho-dology. WTTC, Oxford Economics 2018: 36 p. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.wttc.org/-/media/files/reports/eco nomic-impactresearch/documents-2018/metho dologyreport.pdf – Дата доступа:10.05.2019.

27. Turystyka w 2017 roku. Analizy statystyczne. – Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2018. –152 s. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kulturaturystyka-sport/ – Дата доступа: 24.03.2019.

28. Warszyńska J. Podstawy geografii turyzmu / J. Warszyńska, A. Jackowski. – Warszawa: PWN, 1978. – 333 s.

29. Zmyślony, P. Region turystyczny w ujęciu ekonomicznym / P. Zmyślony // Turyzm. – 2003. –13. z. 1. – S. 105–115.

References

1. Aleksandrova A.Y. Tipologiya stran mira po urovnyu razvitiya mezhdunarodnogo turizma[Typology of the world countries by the level of international tourism development]. Geografiya i prirodnyye resursy [Geography and natural resources], 2016, no. 1, pp. 14-22. (In Russian)

2. Vasil'chenko A.O., Yungova M.Y. Teoreticheskiye osnovy formirovaniya imidzha strany v kontekste klasternogo podkhoda [Theoretical bases of country
image formation in the context of cluster approach]. Turizm i gostepriimstvo [Tourism and hospitality], 2018. no 2, pp. 3-9.(In Russian)

3. Kr"stev V. Modeli na turisticheska regionalizatsiya na svetovnoto prostranstvo i myastoto na B"lgariya v tyakh [Models of tourism regionalization of the world space and the place of Bulgaria in them]. Problemi na geografiyata [Problems of geography], 2013. t. 1-2, pp. 17-33. (In Bulgarian)

4. Pirozhnik I. I. Mezhdunarodnyy turizm v mirovom khozyaystve [International tourism in the world economy]. Minsk, Izd-vo Belorus. gos. un-ta, 1996, 49 p.(In Russian)

5. Pirozhnik I.I. Stadial'nost' formirovaniya turistskogo prostranstva i regional'naya struktura turistskogo rynka Belarusi [Stadia of formation of tourist space and regional structure of the tourist market of Belarus]. Turizm i gostepriimstvo [Tourism and hospitality],2015, no 2, pp. 38-53.(In Russian)

6. Pirozhnik I.I. Strukturnyye i territorial'nyye disproportsii turistskogo sektora Belarusi [Structural and territorial imbalances in the tourism sector of Belarus]. Acta Geographica Silesiana, 2018, no. 12/3 (31), pp. 17-35.(In Russian)

7. Batista e Silva F., Herrera M., Rosina K., Barranco R., Freire S., Schiavina M. Analysing spatiotemporal patterns of tourism in Europe at high-resolution with
conventional and big data sources. Tourism Management, 2018, Vol. 68, pp. 101-115.

8. Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2017 roku [Characteristics of domestic and foreign travels of Polish residents in 2017]. Available at: https://www.msit.gov.pl/pl/turystyka/bada
nia-rynku-turystycz/statystyka-komunikatyi/7855, Charakterystyka-podrozymieszkancow-Polski-w-2017-r.html (accessed 20.03.2019).

9. Gryszel P. Destination management company a kształtowanie konkurencyjności obszaru turystycznego, w: Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym [Destination management company and shaping the competitiveness of the tourist area, in: Competitiveness of cities
and regions on the global tourist market] Ed. Sala J. Warszawa, PWE, 2010, pp. 637–653. (In Polish)

10. Jnczak K., Patelak K. Gospodarka turystyczna w Polsce w układzie wojewódzkim w latach 2012-2015 [Tourism economy in Poland in the voivodship system in 2012-2015], Łódź, Activ Grup, 2017, 112 p. (In Polish)

11. Koźmiński Cz., Michalska B. Sezonowość i zmienność ruchu turystycznego w Polsce [Seasonality and variability of tourism in Poland]. Ekonomiczne Problemy Turystyki [Economic Problems of Tourism], 2016, no.3 (45), pp.9-23.(In Polish)

12. Kruczek Z. Regiony czy destynacje turystyczne. Kontrowersje wokół definiowania i nazywania [Regions or tourist destinations. Disputes over the definition and designation]. Ekonomiczne Problemy Turystyki [Economic Problems of Tourism], 2017.no.1 (37), pp. 39-47. (In Polish)

13. Liszewski S. Przestrzeń turystyczna Polski, koncepcja regionalizacji turystycznej [Polish tourist space, the concept of tourist regionalization]Folia Turistica [Turistica Film], 2009, no 21. pp. 17-30.(In Polish)

14. Lysoń P. Analiza wałorów turystycznych powiatów i ich bezpośredniego otoczenia. Notatka informacyjna [Analysis of tourist embankments in poviats and their immediate environment. Information note], Warszawa, GUS, 2017, 34 p.(In Polish)

15. Pirozhnik I. Functional features the recreational space and formation of a tourist product of Belarus. Vol. 10 Conditions of the foreign tourism development in Central and Eastern Europe. Tourism in geographical environment. Ed. J. Wyrzykowski. Wrocław, 2008. pp. 121-131.

16. Pirozhnik I. Geography of Tourism of the Republic of Belarus. The Geography of Tourism of Central and Eastern European Countries. Ed. Widawski K., Wyrzykowski J. Cham, 2017, pp. 19-70.

17. Rak G., Pstrocka-Rak M. Analiza przestrzennego zróżnicowania rozwoju turystyki w Polsce [Analysis of spatial differentiation of tourism development in
Poland]. Wiadomości Statystyczne [Statistical News], 2011, no. 3, pp. 54-70. (In Polish)

18. Raport wpływy podatkowe z turystyki w Polsce w latach 2014-2016 [Report tax receipts from tourism in Poland in 2014-2016], Warszawa, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2017, 87 p. (In Polish)

19. Roman M., Wielechowski M. Stan sektora turystycznego w Polsce i Unii Europejskiej [The condition of the tourist sector in Poland and the European Union]. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich [Scientific Annals of the Economics of Agriculture and Rural Development], 2016. no.103, z. 1, pp. 86-94. (In Polish)

20. Seweryn R. Wkład turystyki w PKB Polski na tle innych krajów Unii Europejskie [The contribution of tourism to Polish GDP compared to other European Union countries], Handel Wewnętrzny [Internal Trade], 2017, no. 4(369, t. II), pp. 220-232. (In Polish)

21. Szajt M. Zmiany nago Towarzystwa Geograficznego [Changes to the nude Geographical Society], 2018, no. 32(1), pp. 85-95. Available
at: https://doi.org/10.24917/20801653.321.7 (accessed 20.03.2019).

22. Szwichtenberg A. Gospodarka turystyczna na polskim wybrzeżu w drugiej polowie ХХ w. i na początku ХХI w. [Tourism economy on the Polish coast in
the second half of the middle and early ХХI century]. Polska Geografia Morza. Przyrodnicze i spoleczno-ekonomiczne badania morza i obszarów
nadmorskich [Polish Geography of the Sea. Natural and socio-economic studies of the sea and coastal areas] Ed. Cedro A. Szczecin, 2019. pp. 7-27. (In Polish)

23. Share of population participating in tourism, 2016. Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/
index.php?title=Tourism_statistics/pl&oldid=353814#Wi.C4.99cej_informacji_z_Eurostatu (accessed 20.03.2019).

24. Świstak E., Świątkowska M. Zróżnicowanie przestrzenne bazy noclegowej jako determinanta ruchu turystycznego w Polsce [Spatial diversification of the accommodation base as a determinant of tourist traffic in Poland]. Ekonomiczne Problemy Turystyki[Economic Tourism Problems], 2016, no. 2 (34), pp. 201-210. (In Polish)

25. Travel &Tourism. Economic Impact, 2018. Available at: https://www.wttc.org/economicimpact/country-analysis/region-data/
(accessed 20.03.2019).

26. Travel & Tourism Economic Impact Research Metho-dology. WTTC, Oxford Economics, 2018. Available
at:https://www.wttc.org/-/media/files/reports/eco nomic-impactresearch/documents-2018/metho dologyreport.pdf
(accessed 20.03.2019).

27. Turystyka w 2017 roku. Analizy statystyczne [Tourism in 2017. Statistical analyzes.],Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, 2018, 152 p. Available
at:http://stat.gov.pl/obszarytematyczne/kultura-turystykasport/ (accessed 20.03.2019).

28. Warszyńska J., Jackowski A. Podstawy geografii turyzmu [Basics of tourism geography]. Warszawa, PWN, 1978, 333 p. (In Polish)

29. Zmyślony P. Region turystyczny w ujęciu ekonomicznym [Tourist region in economic terms]. Turyzm [Tourism], 2003, no. 13. z. 1, pp. 105-115. (In Polish)
Опубликован
2019-06-14
Выпуск
Раздел
Туризм в регионах