Гуманістычныя каштоўнасці і сфера бяспекі ỳ інфармацыйным грамадстве

  • Э.М. Калянчук (E.N. Kalenchuk), старэйшы выкладчык Палескі дзяржаўны ỳніверсітэт, г. Пінск, Рэспубліка Беларусь
  • С.М. Сакалова (S.N. Sokoiova), д-р філас. навук, дацэнт Палескі дзяржаўны ỳніверсітэт, г. Пінск, Рэспубліка Беларусь
Ключевые слова: бяспека асобы, пазнанне, дзейнасны падыход, культура бяспекі, інфармацыйнае грамадства, гуманістычныя каштоўнасці, гуманістычная псіхалогія

Аннотация

У прадстаўленым артыкуле аўтары акцэнтуюць увагу на бяспечнай экзістэнцыі асобы, працэсе пазнання, гуманістычных каштоўнасцях ў інфармацыйным грамадстве, антрапалагічным крызісе, што з'яўляецца навуковай навізной, дэтэрмінаванай інфармацыйным гвалтам, кібератакі, ваеннымі канфліктамі, міжнародным тэрарызмам. Сфера бяспекі ў інфармацыйным грамадстве займае асаблівае месца, што звязана з геапалітычнымі працэсамі, якія адбываюцца ў соцыуме (ваенныя канфлікты, глабальныя крызісы), якія змянялі грамадскае быццё, каштоўнасныя прыярытэты і свядомасць сучаснай асобы. І ў гэтым выпадку, узнікае заканамернае пытанне якое характарызуе ўзаемасувязь сферы бяспекі, гуманістычных каштоўнасцяў, гуманістычнай псіхалогіі ў інфармацыйна-камунікацыйным соцыуме.

Литература

1. Хроколов, В. А. Антрапалагічны крызіс у інфармацыйным грамадстве і бяспекa асобы / В. А. Хроколов, А. А. Сакалова // Веснік Палескага дзяржаўнага ỳніверсітэта. Серыя грамадскіх гуманітарных навук. – 2018. – №2. – С. 48-54.

2. Лебедев, С. А. Многомерный человек: онтология и методология исследования / С. А. Лебедев, Ф. В. Лазарев. – М .: Выдавецтва Маскоўскага ўніверсітэта. – 2010. – 96 с.

3. Аляксееў, А. П. Інфармацыйная вайна ў інфармацыйным грамадстве / А. П. Аляксееў, І. Ю. Аляксеева // Пытанні філасофіі. 2016. – № 11. – С. 5-14.

4. Макіявелі, Н. Жыццяпіс, светапогляд, цытаты / Н. Макіявелі. – СПб. : Вектар, 2006. – 191 с.

5. Соколова, С. Н. Культура безопасности современного общества и аксиологическая матрица личности / С. Н. Соколова // Веснік Палескага дзяржаўнага ỳніверсітэта. Серыя грамадскіх і гуманітарных навук. – 2017. – № 1. – С. 66-73.

6. Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций / пер. с англ. Т. Велимеева / С. Хантингтон. – М .: АСТ: АСТ МАСКВА, 2006. – 571 с.

7. Цілі, Ч. Дэмакратыя / Ч. Цілі ; пер. Т. Б. Менская. – М .: Інстытут грамадскага праектавання, 2007. – 263 с.

8. Киселев, Г. С. Иллюзия прогресса / Г. С. Киселев // Вопросы философии. 2015. – № 4. – С. 13-25.

9. Соколова, С. Н. Онтология безопасности и гуманистическая модернизация современного общества / С. Н. Соколова // Веснік Палескага дзяржаўнага універсітэта. Серыя грамадскіх гуманітарных навук. – 2017. – №1. – С. 35-48.

10. Дык, А. Г. Безопасность современного человека и ценности в информационном обществе / А. Г. Дык, С. Н. Соколова // Стратегия выживания в контексте биоэтики, философии и медицины: сборник научных статей с международным участием. Тым 25. Кішынёў, 2019. – C. 187-190.

References

1. Khrokolov V.A., Sokolova A.A. Antropologicheskij krizis v informacionnom obshhestve i bezopasnost' lichnosti [Anthropological Crisis in the Information Society and Personal Security]. Vesnіk Paleskaga dzjarzhaўnaga ỳnіversіtjeta. Seryja gramadskіh gumanіtarnyh navuk [Bulletin of Pоlesky State University. Series in Social Sciences and Humanities]. 2018, no 2, pp. 48-54. (In Russian)

2. Lebedev S.A., Lazarev F.V. Mnogomernyj chelovek: ontologija i metodologija issledovanija [Multidimensional Man: Ontology and Methodology of Research]. Moscow: Publishing House of Moscow University. 2010, 96 p. (In Russian)

3. Alekseyev A.P., Alekseyeva I.Y. Іnfarmacyjnaja vajna u іnfarmacyjnym gramadstve [Information War in the Information Society]. Pytannі fіlasofіі [Philosophy Issues]. 2016, no 11, pp. 5-14. (in Belarusian)

4. Machiavelli N. Zhyccjapіs, svetapogljad, cytaty [Life description, world view, quotes]. SPb.:Vector, 2006, 191 p. (in Belarusian)

5. Sokolova S.N. Kul'tura bezopasnosti sovremennogo obshhestva i aksiologicheskaja matrica lichnosti [Culture of Security of Modern Society and Axiological Matrix of Personality]. Vesnіk Paleskaga dzjarzhaўnaga ỳnіversіtjeta. Seryja gramadskіh gumanіtarnyh navuk [Bulletin of Pоlesky State University. Series in Social Sciences and Humanities]. 2017, no 1, pp. 66-73. (In Russian)

6. Huntington C. Stolknovenie civilizacij [Village of Huntington. Collision of civilizations]. Eds. T. Velimeev. M.: Nuclear heating plant: Nuclear heating plant Moscow, 2006, 571 p. (In Russian)

7. Tilly C. Djemakratyja [Democracy]. Eds. T.B. Menskaya. M.: Institute of Public Design, 2007, 263 p. (in Belarusian)

8. Kiselev G.S. Illjuzija progressa [Illusion of Progress]. Voprosy filosofii [Questions of Philosophy]. 2015, № 4. P. 13-25. (In Russian)

9. Sokolova S.N. Ontologija bezopasnosti i gumanisticheskaja modernizacija sovremennogo obshhestva [Ontology of Security and Humanistic Modernization of Modern Society]. Vesnіk Paleskaga dzjarzhaўnaga ỳnіversіtjeta. Seryja gramadskіh gumanіtarnyh navuk [Bulletin of Pоlesky State University. Series in Social Sciences and Humanities]2017, no1, pp. 35-48. (In Russian)

10. Dyk A.G., Sokolova S.N. Bezopasnost' sovremennogo cheloveka i cennosti v informacionnom obshhestve [Security of Modern Man and Values in the Information Society]. Strategija vyzhivanija v kontekste biojetiki, filosofii i mediciny: sbornik nauchnyh statej s mezhdunarodnym uchastiem.Volume 25. Chisinau, 2019, pp. 187-190. (In Russian)
Опубликован
2019-12-14
Выпуск
Раздел
Философские науки