Рэпрэзентацыя Грунвальдскай бітвы ў навучальных дапаможніках для вышэйшай школы ў Рэспубліцы Беларусь

Авторы

  • А.М. Абухава Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы, г. Гродна, Рэспубліка Беларусь

Ключевые слова:

Вялікае Княства Літоўскае, Грунвальдская бітва, гісторыя Беларусі, вышэйшая адукацыя, Рэспубліка Беларусь

Аннотация

У артыкуле разгледжаны асаблівасці рэпрэзентацыі Грунвальдскай бітвы ў навучальных дапаможніках для вышэйшай школы, выдадзеных у 1990-х-2010-х гг. у Рэспубліцы Беларусь. Паказана эвалюцыя ацэнкі ролі гэтай бітвы ў гісторыі Вялікага Княства Літоўскага, а таксама прааналізавана асвятленне ўплыву Грунвальдскай бітвы на лёс беларускага народа.

 

Биография автора

А.М. Абухава, Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы, г. Гродна, Рэспубліка Беларусь

канд. гіст. навук, дацэнт, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі, археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін

Библиографические ссылки

Белозорович, В. А. Формирование и развитие концепции истории Беларуси в отечественной историографии (вторая половина XIX – начало XXI века) / В. А. Белозорович. – Гродно : ГрГУ, 2020. – 335 с.

Сагановіч, Г. Грунвальд у беларускай гісторыі : спроба разбору палітычнага міфа / Г. Сагановіч. – Мінск : Медысонт, 2015. – 416 с.

Ластоўскі, А. Гістарычная памяць у Беларусі: адметнасці і праблемы / А. Ластоўскі // Беларускі калегіюм [Электронны рэсурс]. – 2021. – Рэжым доступа: https://belcollegium.by/alyaksej-lastouski-gistarychnaya-pamyac-u-belarusi-admetnasci-i-prablemy-lekcyi-1-2/. – Дата доступа: 20.07.2021.

Нарысы гісторыі Беларусі : у 2 ч. / Акадэмія навук Беларусі, Інстытут гісторыі ; рэдкал.: М. П. Касцюк [і інш.]. – Мінск : «Беларусь», 1994. – Ч. 1 / М. П. Касцюк [і інш.].– 1994. – 527 с.: іл.

История Беларуси : учебное пособие для вузов, колледжей, лицеев, гимназий и школ / Белорус. гос. ун-т ; В. В. Григорьева [и др.] ; под ред. А. Г. Кохановского, О.А. Яновского. – Минск : МП «Беларыт», 1997. – 446 с.

Гісторыя Беларусі : вучэб. дапам. у 2 ч. / пад рэд. Я.К. Новіка, Г.С. Марцуля. – Мінск : Універсітэцкае, 1998. – Ч. 1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г. / Я.К. Новік [і інш.]. – 1998. – 416 с.

Чигринов, П. Г. Очерки истории Беларуси : учеб. пособие для вузов / П. Г. Чигринов. – Минск : Выш. шк., 2000. – 460 с.

Гісторыя Беларусі ў кантэксце еўрапейскай цывілізацыі : дапам. / У. Р. Казлякоў [і інш.] ; пад рэд. Л. В. Лойка. – Мінск, 2003. – 347 с.

Саракавік, І. А. Гісторыя Беларусі ў кантэксце сусветнай гісторыі / І. А. Саракавік. – Минск : Современная школа, 2006. – 456 с.

История Беларуси: в контексте мировых цивилизаций : учеб. пособие / В. И. Голубович [и др.] ; под ред. В. И. Голубовича, Ю. М. Бохана. – Минск : Экоперспектива, 2009. – 464 с.

Трещенок, Я. И. История Беларуси : учеб. пособие для студ. вузов / Я. И. Трещенок. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. – Ч. 1. Досоветский период. – 2003. – 175 с.

Дзмітрачкоў, П. Ф. Беларусь у складзе Вялікага Княства Літоўскага (другая палова XIII – першая палова XVII стст.) : вучэб. дапам. для студэнтаў ВНУ / П. Ф. Дзмітрачкоў. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2003. — 312 с. : іл.

Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі: ад старажытных часоў – па 2008 г.: вучэб. дапам. для студ. устаноў, забяспеч. атрыманне выш. адукацыі / Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік. – Мінск : Вышэйшая школа, 2009. – 512 с.

История Беларуси в контексте европейской цивилизации : учеб. пособие для студ. учреждений высшего образования / С. А. Елизаров [и др.]. – Минск : Вышэйшая школа, 2014. – 399 с.

История Беларуси в контексте европейской цивилизации : учеб. пособие для студ. учреждений высшего образования / С. А. Елизаров [и др.]. – 2-е изд., испр. – Минск : Вышэйшая школа, 2016. – 399 с.

Брыгадзін, П. І. Гісторыя Беларусі ў кантэксце еўрапейскай цівілізацыі : вучэб. дапам. / П. І. Брыгадзін. – Мінск : ДІКСТ БДУ, 2015. – 288 с.: іл.

Чигринов, П. Г. Очерки истории Беларуси : учеб. пособие для вузов / П. Г. Чигринов. – 2 изд., перераб. и доп. – Минск : Выш. шк., 2004. – 463 с.

Чигринов, П. Г. Очерки истории Беларуси : учеб. пособие для вузов / П. Г. Чигринов. – 3 изд., испр. – Минск : Выш. шк., 2007. – 464 с.

Гісторыя Беларусі ў кантэксце еўрапейскай цывілізацыі : дапам. / У. А. Сосна [і інш.] ; пад рэд. Л. В. Лойка. – 2-е изд., паш. і папр. – Мінск : РІВШ, 2005. – 333 с.

Гісторыя Беларусі : курс лекцый. У 2 ч. / І. П. Крэнь [і інш.]. – Мінск : РІВШ БДУ, 2000. – Ч. 1. Са старажытных часоў да канца XVIII ст. – 2000. – 656 с.

Новик, Е. К. История Беларуси. С древнейших времен до 2013 г : учеб. пособие для студ. учреждений, обесп. получение высшего образования / Е. К. Новик, И. Л. Качалов, Н. Е. Новик. – 4-е изд., испр. и доп. – Минск : Выш. шк., 2013. – 558 с.

Дмитрачков, П. Ф. История Беларуси. С древнейших времен до конца XVIII в. : учеб.-метод. комплекс для студ. истор. специальностей / П. Ф. Дмитрачков. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2015. – 354 с.

References

Belozorovich V.A. Formirovanie i razvitie kontseptsii istorii Belarusi v otechestvennoy istoriografii (vtoraya polovina XIX – nachalo XXI veka) [Formation and development of the concept of the history of Belarus in national historiography (second half of the XIX – early XXI century)]. Grodno, Grodnenskii gosudarstvennyi universitet, 2020. 335 p. (In Russian)

Saganovich G. Grunval’d u belaruskaj gistoryi: sproba razboru palitychnaga mifa [Grunwald in Belarusian history: an attempt to analyze a political myth]. Minsk, Medysont Publ., 2015. 416 p. (In Belarusian)

Lastouskі, A. Gіstarychnaya pamyats' u Belarusі: admetnastsі і prablemy [Historical memory in Belarus: features and problems]. Belaruskі kalegіyum (In Belarusian). Available at: https://belcollegium.by/alyaksej-lastouski-gistarychnaya-pamyac-u-belarusi-admetnasci-i-prablemy-lekcyi-1-2/ (accessed 20.07.2021).

Kascjuk M.P. et al. Narysy gistoryi Belarusi. Chastka 1. [Essays on the history of Belarus, part 1]. Eds. Kascjuk M.P. et al. Minsk, Belarus’ Publ., 1994. 527 p. (In Belarusian).

Grigor'eva V.V. et al. Istoriya Belarusi [History of Belarus]. Eds. Kokhanovskiy A.G., Yanovskiy O.A. Minsk, Belaryt Publ., 1997. 446 p. (In Russian)

Novik Ya.K. et al. Gistoryja Belarusi. Chastka 1. Ad starazhytnyh chasow pa luty 1917 g. [History of Belarus. Part 1. From ancient times to February 1917]. Eds. Novіk Ya.K., Marcul’ G.S. Minsk, Universiteckae, 1998. 416 p. (In Belarusian)

Chigrinov P.G. Ocherki istorii Belarusi [Essays on the history of Belarus]. Minsk, Vysheyshaya shkola Publ., 2000. 460 p. (In Russian)

Kazlyakow U.R. et al. Gistoryja Belarusi w kantjeksce ewrapejskaj cyvilizacyi [History of Belarus in the context of European civilization]. Eds. Lojka L.V. Minsk, 2003. 347 p. (In Belarusian)

Sarakavik, I.A. Gistoryja Belarusi w kantjeksce susvetnaj gistoryi [History of Belarus in the context of world history]. Minsk, Sovremennaya shkola Publ., 2006. 456 p. (In Belarusian)

Golubovich V.I. et al. Istoriya Belarusi: v kontekste mirovykh tsivilizatsiy [History of Belarus: in the context of world civilizations]. Eds. Golubovich V.I., Bokhan Iu.M. Minsk, Ekoperspektiva Publ., 2009. 464 p. (In Russian)

Treshchenok Ya.I. Istoriya Belarusi. Ch. 1. Dosovetskiy period [History of Belarus, part 1, pre-Soviet period]. Mogilev, Mogilevskii gosudarstvennyi universitet, 2003. 175 p. (In Russian)

Dzmitrachkow P.F. Belarus’ u skladze Vyalikaga Knyastva Litouskaga (drugaya palova XIII – pershaya palova XVII stst.) [Belarus as a part of the Grand Duchy of Lithuania (second half of XIII – first half of XVII centuries)]. Magіlew, Magіleuskі dziarzhauny unіversіtet, 2003. 312 p. (In Belarusian)

Novik Ya.K., Kachalaw I.L., Novik N.Ya. Gistoryja Belarusi: ad starazhytnyh chasow pa 2008 g. [History of Belarus: from ancient times to 2008]. Minsk, Vysheyshaya shkola Publ., 2009. 512 p. (In Belarusian)

Elizarov S.A. et al. Istoriya Belarusi v kontekste evropeyskoy tsivilizatsii [History of Belarus in the context of European civilization]. Minsk, Vysheyshaya shkola Publ., 2014. 399 p. (In Russian)

Elizarov S.A. et al. Istoriya Belarusi v kontekste evropeyskoy tsivilizatsii [History of Belarus in the context of European civilization]. Minsk, Vysheyshaya shkola Publ., 2016. 399 p. (In Russian)

Brygadzin P.I. Gistoryja Belarusi w kantjeksce ewrapejskaj civilizacyi [History of Belarus in the context of European civilization]. Minsk, Belorusskii gosudarstvennyi universitet, 2015. 288 p. (In Belarusian)

Chigrinov P.G. Ocherki istorii Belarusi [Essays on the history of Belarus]. Minsk, Vysheyshaya shkola Publ., 2004. 463 p. (In Russian)

Chigrinov P.G. Ocherki istorii Belarusi [Essays on the history of Belarus]. Minsk, Vysheyshaya shkola Publ., 2007. 464 p. (In Russian)

Sosna U.A. et al. Gistoryja Belarusi w kantjeksce ewrapejskaj cyvilizacyi [History of Belarus in the context of European civilization]. Eds. Lojka L.V. Minsk, RIHS, 2005. 333 p. (In Belarusian)

Kren’ I.P. et al. Gistoryja Belarusi: kurs lekcyj. Ch. 1. Sa starazhytnyh chasow da kanca XVIII st. [History of Belarus: treatise of lectures. Part 1. From ancient times to the end of XVIII century]. Minsk, RIHS BSU, 2000. 656 p. (In Belarusian)

Novik E.K., Kachalov I.L., Novik N.E. Istoriya Belarusi. S drevneishikh vremen do 2013 g: [History of Belarus. From ancient times to 2013]. Minsk, Vysheishaia shkola Publ., 2013. 558 p. (In Russian).

Dmitrachkov P.F. Istoriya Belarusi. S drevneishikh vremen do kontsa XVIII v. [History of Belarus. From ancient times to the end of the 18th century]. Mogilew, Mogilevskij gosudarstvennyj universitet, 2015. 354 p. (In Russian)

Загрузки

Опубликован

2022-06-30

Выпуск

Раздел

Исторические науки